ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
COVID -19 Pandemisinde “Eski normal” ve “Yeni normal” kavramlarının diş hekimliği pratiğindeki farklılıkları: Web tabanlı bir anket çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 114-125 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.46693

COVID -19 Pandemisinde “Eski normal” ve “Yeni normal” kavramlarının diş hekimliği pratiğindeki farklılıkları: Web tabanlı bir anket çalışması

Zeynep Yeşil Duymuş1, Başak Topdağı2
1Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Erzurum
2Sağlık Bakanlığı, Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından en fazla etkilenen mesleklerden biri olan diş hekimlerinin kritik duruma göre artan önlemler alması gerekmiştir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 (Koronavirüs Hastalığı 2019) pandemisinde aşıların uygulanmaya başlamasından sonra gündeme gelen “eski normal” ve “yeni normal” kavramları hakkında bir farkındalık oluşturmak ve diş hekimlerinin bu süreçteki kaygı düzeylerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anket, “Google drive” uygulaması üzerinden oluşturan link bağlantısının hekimlere iletilmesi ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Diş hekimlerinin normalleşme sürecinde koruyucu ekipman kullanma rutini değerlendirildiğinde; yarıya yakınının (%41,7) tedavilerinde N95/FFP3 gibi filtre korumalı maske kullanımına devam ettiği, koruyucu yüz siperliği ve gözlük kullananların oranının ise benzer (%58,3) olduğu görülmüştür. Tedavileri sırasında koruyucu özel kıyafet kullanımına devam eden hekimlerin oranının daha fazla (%64,1) olduğu belirlenmiştir. Kadınların kaygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde (p=0,041) erkeklerden fazla olduğu, aşılanma sonrası her iki cinsiyette de kaygı düzeyinin azaldığı (p=0,020) saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, normalleşme döneminde alınan koruyucu tedbirlerin olması gereken düzeyden düşük seviyede olduğu görülmüştür. Aşılama sonrası toplumsal algının salgının sona erdiği düşüncesine yaklaştığı belirlenmiştir. Pandeminin halen devam ettiği unutulmamalı, önlemler gevşetilmeyip gereken düzeyde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19 aşısı, diş hekimliği, koruyucu tedbirler

Differences between the concepts of "Old normal" and "New normal" in the practice of dentistry in the COVID-19 pandemic: A web-based survey study

Zeynep Yeşil Duymuş1, Başak Topdağı2
1Ataturk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Erzurum
2Ministry of Health, Erzurum Oral and Dental Health Center, Erzurum

INTRODUCTION: Dentists, one of the professions most affected by the COVID-19 epidemic, which affected the whole world, had to take increasing measures according to the critical situation. The aim of this study is to raise awareness about the concepts of "old normal" and "new normal", which came to the fore after the introduction of vaccines in the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pandemic, and to analyze the anxiety levels of dentists in this process.
METHODS: The survey was conducted by sending the link created through the "Google drive" application to the physicians.
RESULTS: When the routine of using protective equipment in the normalization process of dentists is evaluated; It was observed that nearly half of them (41,7%) continued to use filter-protected masks such as N95/FFP3 in their treatments, and the rate of those who used protective face shields and glasses was similar (58,3%). It was determined that the rate of physicians who continued to use protective special clothing during their treatment was higher (64,1%). It was determined that the anxiety levels of women were significantly higher than men (p=0,041), and the anxiety level of both genders decreased after vaccination (p=0,020).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the results of the study were evaluated, it was seen that the protective measures taken during the normalization period were at a lower level than they should have been. It has been determined that the social perception after vaccination is close to the idea that the epidemic is over. It should not be forgotten that the pandemic still continues, the measures should not be relaxed and should be kept at the required level.

Keywords: Coronavirus, COVID-19 vaccine, dentistry, protective measures

Zeynep Yeşil Duymuş, Başak Topdağı. Differences between the concepts of "Old normal" and "New normal" in the practice of dentistry in the COVID-19 pandemic: A web-based survey study. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 114-125

Sorumlu Yazar: Zeynep Yeşil Duymuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale