Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farklı kahve türlerinde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 117-122 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.46362  

Farklı kahve türlerinde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi

Suzan Cangül1, Özkan Adıgüzel2, Server Ünal3, Samet Tekin4, Ezgi Sonkaya1, Begüm Erpaçal1
1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Afyon
4Fırat Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amaç pH dereceleri farklı kahve türlerinin estetik amaçla kullanılan kompozit rezinlerin renk değişimine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 4 farklı kompozit rezin (Estelite Sigma Quick, G-Aenial, Clearfil Majesty Esthetic, Ceram X One) ve 5 farklı kahve çeşidi (Nescafe, Ethiopia, Colombia, Veranda ve Türk kahvesi) kullanılmıştır. Her bir kompozit rezinden 40’ar tane olacak şekilde 2 mm derinliğinde 8 mm çapında silindir şeklinde toplam 160 tane disk hazırlandı. Her kahveye 8 adet kompozit disk konulacak şekilde rezin grupları 5 alt gruba ayrıldı. 24 saat, 48 saat ve bir hafta kahve solüsyonlarında bekletilen kompozit rezinlerin her bekletme sonrası renk ölçümleri tekrarlandı. Ölçümler Vita easyshade ölçüm cihazı ile yapıldı. İstatistiksel analizler tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA), Post-hoc, Friedman ve Ki-kare testleri kullanılarak yapıldı. (p=0,05).
BULGULAR: İstatistiksel değerlendirmeler sonucunda en fazla renklendirmeye sebep olan bekletme solüsyonu nescafe, en az renklenen kompozit rezin ise Clearfil Majesty olarak belirlenmiştir. Estelite Sigma Quick diğer rezinlere oranla daha fazla renklenme göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kahve türlerinin restoratif materyallerde ciddi renklenmelere neden olduğu, fakat yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle yeni klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, renklenme, kahve, ölçüm cihazı


Investigation of the color stability of kept composite resins in different coffee types

Suzan Cangül1, Özkan Adıgüzel2, Server Ünal3, Samet Tekin4, Ezgi Sonkaya1, Begüm Erpaçal1
1Dicle University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Diyarbakir, Turkey
3Afyon Kocatepe University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Afyon, Turkey
4Fırat University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the effect of different coffee grades on the color change of composite resins used for aesthetic purpose.
METHODS: Four different composite resins (Estelite Sigma Quick, G-Aenial, Clearfil Majesty Esthetic and Ceram X One) and 5 different coffee types (Nescafe, Ethiopia, Colombia, Veranda and Turkish coffee) were used in the study. A total of 160 discs with a diameter of 8 mm and a depth of 2 mm were prepared as 40 composite particles each. Resin groups were divided into 5 subgroups, each containing 8 composite discs. Repeated color measurements were repeated every 24 hours, 48 hours, and 1 week in the resin solutions of the composite resins left in the coffee solutions. Measurements were made with the Vita Easyshade measuring instrument. Statistical analyzes were performed using one-way ANOVA, Post-hoc, Friedman and Chi-square tests. (P = 0.05).
RESULTS: As a result of the statistical evaluations, the most staining solution was nescafe, and the least colored composite resin was determined as Clearfil Majestry. Estellite Sigma Quick showed more color than other resins.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was concluded that coffee species caused significant coloring in restorative materials, but new clinical studies were needed because of the lack of studies.

Keywords: Composite resin, coloring, coffee, measuring device


Suzan Cangül, Özkan Adıgüzel, Server Ünal, Samet Tekin, Ezgi Sonkaya, Begüm Erpaçal. Investigation of the color stability of kept composite resins in different coffee types. Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 117-122

Sorumlu Yazar: Suzan Cangül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale