ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Türkiye'deki diş hekimlerinin posterior kompozit uygulama eğitimleri ve adeziv tercihleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 49-53 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.42204

Türkiye'deki diş hekimlerinin posterior kompozit uygulama eğitimleri ve adeziv tercihleri

Özlem Erçin, Begüm Berkmen, Neslihan Arhun
Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki diş hekimlerinin posterior kompozit uygulama eğitim ve adeziv materyal tercihlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektronik anket, Türk Diş Hekimliği Birliği'ne (TDB) elektronik posta adresi kayıtlı olan bütün diş hekimlerine gönderilmiştir. Sorular, herhangi bir kişisel veri içermemektedir. Anket; cinsiyet, tecrübe, sektör, lisans eğitimi sırasında posterior kompozit uygulama eğitimi alma/almama, mezuniyet sonrasında kompozit eğitimine katılma/katılmama ve kompozit rezin dolguların altına kullanılan adeziv materyaller ile ilgili sorular içermektedir. Toplanılan verilen istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 1211 diş hekimi [678 erkek (%56); 533 kadın (%44)] katılmıştır. Katılımcılarının büyük bir çoğunluğu [%81,8 (n=990)] özel sektörde çalışmaktadır. Anket çalışmamıza katılan diş hekimlerinin %71'i (n=860) lisans eğitimi sırasında posterior kompozit eğitimi almışken, eğitim almayan hekimlerin %62,4'ü (n=219) mezuniyet sonrasında eğitime katılmıştır. Kompozit rezin dolguların altına adeziv olarak etch&rinse, self-etch veya herhangi birini tercih etme yüzdeleri sırasıyla; %32,8 (n=397), %52,7 (n=638) ve %14,5 (n=176) olarak belirtilmiştir. Tecrübe senesindeki artış, lisans eğitimi sırasında posterior kompozit eğitimi alma yüzdesiyle ters orantılıdır. Cinsiyet ve tecrübeden bağımsız olarak hekimlerin ortalama %50'si kompozit rezin dolguların altına self-etch adeziv tercih etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın kısıtlılıkları dahilinde, daha fazla tecrübeye sahip hekimlerin lisans içerisinde kompozit eğitimine sahip olma oranlarının daha az olduğu ve tecrübe ve cinsiyetten bağımsız olarak hekimlerin genellikle, ekstra asit uygulama işlemi gerektirmeyen self-etch adezivleri tercih ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Posterior Kompozit Eğitimi, Adeziv Tercihi, Türk Diş Hekimleri

Education on posterior resin compositepractice and adhesive choices of dentists in Turkey

Özlem Erçin, Begüm Berkmen, Neslihan Arhun
Baskent University, School Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the education on posterior resin composite practice and adhesive material choices among Turkish Dentists.
METHODS: On-line questionnaire was sent to all dentists whose e-mail address was registered to the Turkish Dental Association (TDB). The questions do not contain any personal data. Survey includes questions about gender, experience, sector, undergraduate education, whether or not to receive posterior composite application training, post-graduate composite education, and adhesive materials used under composite resin restorations. The collected data were analyzed statistically.
RESULTS: A total of 1211 dentists [678 men (56%); 533 women (44%)] participated in this study. The majority of participants [81.8% (n = 990)] worked in the private sector. While 71% (n = 860) of the participants received posterior composite education during their undergraduate education, 62.4% (n = 219) of the participants who did not receive education attended the education after graduation. Percentages of the choices about etch&rinse, self-etch or any of them were 32.8%(n = 397), 52.7% (n = 638) and 14.5% (n = 176) respectively. The longevity of experience was inversely proportional to the percentage of studying posterior composite practice during undergraduate education. Regardless of gender and experience, about 50% of participants preferred self-etch adhesive under composite resin restorations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of the study, it may be said that participants with more experience have lower rates of composite education within the undergraduate education, and participants generally preferred self-etch adhesives that do not require extra acid application, regardless of experience and gender.

Keywords: Posterior Composite Education, Adhesive Preference, Turkish Dentists

Özlem Erçin, Begüm Berkmen, Neslihan Arhun. Education on posterior resin compositepractice and adhesive choices of dentists in Turkey. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 49-53

Sorumlu Yazar: Özlem Erçin, Türkiye
LookUs & Online Makale