ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Hiperlipidemi için kullanılan statin tedavisinin kemik etkilerini implantolojide basit bir yöntemle gözlemlemek mümkün müdür? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 202-206 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.38039

Hiperlipidemi için kullanılan statin tedavisinin kemik etkilerini implantolojide basit bir yöntemle gözlemlemek mümkün müdür?

Volkan Çağrı Dağaşan1, Ayça Türer Cabbar2
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral ve maksillofasiyal cerrahide rutin işlemlerden biri olan dental implant uygulamalarında, osseointegrasyon sürecinde kemik yoğunluğu önemli olduğundan, bu çalışmada hiperlipidemi nedeniyle statin grubu ilaç kullanan ve hiç kullanmamış hastaların basit periapikal radyografilerinde kemik yoğunluğunun incelenmesi ve klinisyenler için faydalı olabilecek bir ilişkin varlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 55 ile 65 arasında değişen (59,72±3,21) 300 kadın hastanın 300 periapikal radyografisi değerlendirildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı; en az 1 yıldır statin kullanan ilaç grubu (n: 200) ve statin kullanmayan kontrol grubu (n: 100). Hastaların yaşı, periapikal radyografi lokalizasyonu ve kemik yoğunluğu parametreleri, sigara içip içmediği kaydedildi. Osteoporotik ajan kullanan, metabolik kemik hastalığı, kemoterapi veya radyoterapi öyküsü olan, erkek ve American Anesthesiologist Association (ASA) III ve üzeri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Radyografilerin lokalizasyonuna göre sayı ve yüzdesi: Anterior mandibula (76; %25,33), anterior maksilla (77; %25,67), posterior maksilla (89; %29,67), posterior mandibula (58; %19,33) olarak izlendi. Atorvastatin (n: 148) ve Rosuvastatin (n: 52) kullanılan statin ilaçları olup, kemik yoğunluğu değerleri sırasıyla 111,33±22,46 ve 105,62±8,8, kontrol grubunda 109,97±26,60 olarak gözlendi. Gruplar arası ve ilaç grubu içerisinde Atorvastatin ve Rosuvastatin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Statinlerin etkileri literatürde iyi belirlenmiş olmasına rağmen, bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, günlük klinik rutinde kullanılan periapikal radyografilerde anabolik etkiler gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: statin, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalık, implant, osseoentegrasyon

Is it possible to observe the bone effects of statin theraphy used for hyperlipidemia by a simple method in implantology?

Volkan Çağrı Dağaşan1, Ayça Türer Cabbar2
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Bone density is important in osseointegration process in dental implant surgery, which is one of the most routine procedures in oral and maxillofacial surgery. This study aimed to examine the bone density in periapical radiographs of patients who were in use and never used statin group medications for hyperlipidemia, and to evaluate the presence of a relationship that might be useful for clinicians.
METHODS: 300 periapical radiographs from 300 female patients aged between 55 and 65 (59.72±3.21) were evaluated. Patients were divided into 2 groups; medication group (n: 200) using statins for at least 1 year and control group (n: 100) not using statins. Age of the patients, periapical radiograph localization and bone density parameters, presence of smoking were recorded. Patients using osteoporotic agents, metabolic bone disease, chemoterapy or radiotherapy history and American Anesthesiologist Association (ASA) III or higher were excluded from the study.
RESULTS: According to localization of radiographs, number and percentage were as follows: Anterior mandibula (76; 25,33%), anterior maxilla (77; 25,67%), posterior maxilla (89; 29,67%), posterior mandibula (58; 19,33%). Atorvastatin (n: 148) and Rosuvastatin (n: 52) were among the statin medications used and bone density values were respectively 111,33±22,46 and 105,62±8,8, which was 109,97±26,60 in control group. There was no statistically significant difference between both Atorvastatin and Rosuvastatin in medication and control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Effects of statins were well established in literature, based on the results of this study, the anabolic effects could not be observed in simple periapical radiographs by this measurement method, which is used in daily clinical routine.

Keywords: statin, hiperlipidemia, cardiovascular disease, implant, osseointegration

Volkan Çağrı Dağaşan, Ayça Türer Cabbar. Is it possible to observe the bone effects of statin theraphy used for hyperlipidemia by a simple method in implantology?. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 202-206

Sorumlu Yazar: Volkan Çağrı Dağaşan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale