ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Lubrikantların apikalden taşan debris miktarı ve dentin çatlağı üzerine etkisinin ProTaper Next ve Reciproc sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 43-50 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.36035

Lubrikantların apikalden taşan debris miktarı ve dentin çatlağı üzerine etkisinin ProTaper Next ve Reciproc sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi

Burhan Can Çanakçi, Özgür Er
Trakya University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Kök kanallarının ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) ve Reciproc (VDW, Münih, Almanya) sistemleri ile şekillendirilmesi sırasında %5’lik NaOCl çözeltisi, %17’lik EDTA çözeltisi ve RC-Prep (Premier Dental, Philadelphia, PA, USA) kullanımının apikalden taşan debris miktarı ve dentin çatlağı oluşumu üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 255 insan mandibular keser diş sekiz grup (n=30) ve kontrol grubu (n=15) olarak ayrılmıştır. Grup 1 (NaOCl), 2 (EDTA), 3 (RC-Prep) ve 4 (EDTA+RC-Prep) ProTaper Next sistemi ile, grup 5 (NaOCl), 6 (EDTA), 7 (RC-Prep) ve 8 (EDTA+RC-Prep) Reciproc sistemi ile şekillendirilmiştir. Apikal taşma ve çatlak oluşumu değerlendirmeleri için her gruptan 15 örnek kullanılmıştır. Taşan debris, daha önceden ağırlığı tespit edilmiş olan Eppendorf tüplerine biriktirilmiştir. İşlem süreleri kaydedilmiştir. Çatlak tespiti için dişler apeksten 3, 6 ve 9 mm uzaklıklardan düşük hız ve su soğutması altında yatay olarak kesilmiştir. Kesitler ×25 büyütme altında steryomikroskop ile incelenemiştir.
BULGULAR: Apikalden taşan debris değerlendirildiğinde, ProTaper Next grupları arasında grup 1’de (NaOCl); grup 2 (EDTA), 3 (RC-Prep) ve 4 (EDTA+RC-Prep; p< 0.001)’den daha fazla debris taşmıştır. Grup 2, 3 ve 4 arasında ise fark tespit edilmemiştir. Reciproc gruplarından grup 5’de (NaOCl); grup 6 (EDTA), 7 (RC-Prep) ve 8 (EDTA+RC-Prep; p< 0.001)’den daha fazla debris taşmıştır. Grup 6, 7 ve 8 arasında ise fark tespit edilmemiştir. Çatlak tespit deneyinin sonuçlarına göre deney grupları ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak belirgin fark görülmüştür. Toplam çatlak sayıları değerlendirildiğinde grup 1 (ProTaper – NaOCl), 3 (ProTaper – RC-Prep), 5 (Reciproc – NaOCl) ve 7 (Reciproc – RC-Prep)’de grup 2 (ProTaper – EDTA), 4 (ProTaper – EDTA+RC-Prep), 6 (Reciproc – EDTA) ve 8 (Reciproc – EDTA+RC-Prep)’den daha fazla çatlak ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, EDTA çözeltisi yada RC-Prep kullanımı apikalden taşan debris miktarını azaltmıştır. EDTA çözeltisi çatlak oluşumunu azaltırken, sadece RC-Prep kullanımının etkisi olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Apikalden taşma, dentin çatlağı, EDTA, lubricant

Effect of lubricants on apically extruded debris and dentinal crack formation using ProTaper Next and Reciproc systems

Burhan Can Çanakçi, Özgür Er
Trakya University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: We evaluated the effects of 5% NaOCl solution, 17% EDTA solution, and RC-Prep on the amount of apically extruded debris and the incidence of dentinal cracks during canal preparation using the ProTaper Next and Reciproc systems.
METHODS: In total, 255 human mandibular incisors were divided into eight groups (n=30 each) and a control group (n=15). Teeth in groups 1 (NaOCl), 2 (EDTA), 3 (RC-Prep), and 4 (EDTA+RC-Prep) were prepared using the ProTaper Next system, and those in groups 5 (NaOCl), 6 (EDTA), 7 (RC-Prep), and 8 (EDTA+RC-Prep) were prepared using the Reciproc system. Apical extrusion and crack formation were each examined in 15 teeth from each group. Extruded debris was collected in pre-weighed Eppendorf tubes. In the crack detection study, teeth were sectioned horizontally at 3, 6, and 9 mm from the apex. The slices were then viewed through a stereomicroscope at ×25 magnification.
RESULTS: Among ProTaper Next groups, the amount of debris extruded was significantly greater in group 1 (NaOCl) than in groups 2 (EDTA), 3 (RC-Prep), and 4 (EDTA+RC-Prep; p< 0.001). No significant difference was detected among groups 2, 3, and 4. Among Reciproc groups, the amount of debris extruded was significantly greater in group 5 (NaOCl) than in groups 6 (EDTA), 7 (RC-Prep), and 8 (EDTA+RC-Prep; p< 0.001). No significant difference was observed among groups 6, 7, and 8. The total numbers of cracks were significantly larger in groups 1 (ProTaper – NaOCl), 3 (ProTaper – RC-Prep), 5 (Reciproc – NaOCl), and 7 (Reciproc – RC-Prep) than in groups 2 (ProTaper – EDTA), 4 (ProTaper – EDTA+RC-Prep), 6 (Reciproc – EDTA), and 8 (Reciproc – EDTA+RC-Prep).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of this study, EDTA solution or RC-Prep causes less apical extrusion. The use of EDTA solution produced fewer dentinal cracks, and the use of RCPrep alone did not affect.

Keywords: Apical extrusion, dentinal crack, EDTA, lubricant

Burhan Can Çanakçi, Özgür Er. Effect of lubricants on apically extruded debris and dentinal crack formation using ProTaper Next and Reciproc systems. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 43-50

Sorumlu Yazar: Burhan Can Çanakçi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale