ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Penguin MulTipeg'in çoklu kullanım ve sterilizasyonunun implant stabilite ölçümünün doğruluğu üzerindeki etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 191-195 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.32154

Penguin MulTipeg'in çoklu kullanım ve sterilizasyonunun implant stabilite ölçümünün doğruluğu üzerindeki etkisi

Güher Barut1, Selen Erkul2, Zeynep Özkurt Kayahan2
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dezenfektan sprey ile dezenfeksiyon ve otoklav ile strerilizasyon işlemlerinin Penguin MulTipeg’in ölçüm doğruluğu üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç adet implant (4,3 x 10 mm, Implance, AGS Medikal, Türkiye), kendi kendine polimerize olan akrilik rezin kullanılarak metal bir halka içine gömüldü. Penguin RFA MulTipeg, implant stabilite katsayısı (ISQ) ölçümlerini yapabilmek için paslanmaz çelik bir anahtar kullanılarak el kuvveti ile implantlara sabitlendi. İlk ISQ ölçümleri kaydedildikten sonra vidalanan prob çıkartılarak dezenfentan sprey ile dezenfekte edildi. Prob daha sonra standart protokole (DIN 13060, 134 °C’de 10 dakika sterilizasyon ve 15 dakika kurutma) uygun olacak şekilde buharlı otoklav kullanılarak sterilize edildi. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinden sonra prob, yeni ISQ ölçümleri için implanta vidalandı. Bu işlem her seferinde aynı prob kullanılarak her bir implant için 100’er kere tekrar edildi. Her implant için Ncm cinsinden toplam 101 ISQ değeri kaydedildi. Ölçümler arasındaki uyumun değerlendirilmesinde %95 güven aralığında 'Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı' (ICC) kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Başlangıç ölçümü ile ardışık otoklav sterilizasyonundan sonraki ölçümler arasındaki sınıf içi korelasyon 1,00 (ICC: 1,000, %95 CI: 1,000-1,000) (p: 0,000; p<0.05) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde MulTipeg’in, ölçüm doğruluğunda anlamlı bir değişiklik olmaksızın 100 kereye kadar tekrar kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: MulTipeg, Penguin RFA, ölçüm doğruluğu, otoklav sterilizasyonu

Influence of multiple use and sterilization of Penguin MulTipeg on the accuracy of implant stability measurement

Güher Barut1, Selen Erkul2, Zeynep Özkurt Kayahan2
1Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Endodontist; Istanbul
2Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the accuracy of Penguin MulTipeg following disinfection spray and autoclave sterilization.
METHODS: Three screw-shaped implants (4.3 x 10 mm) were embedded in self-curing acrylic resin within a metal ring. The implant stability quotient (ISQ) measurements were performed using Penguin RFA MulTipeg which was mounted to the implants using a stainless steel driver with hand-tightening force. After the first ISQ measurements were recorded, the peg was unscrewed and disinfected by spray. The peg was subjected to steam autoclave sterilization according to standard protocol (DIN 13060, 10 minutes sterilization at 134 °C and 15 minutes drying). Then, the peg was mounted to the implants for the next ISQ measurement. This process was repeated 100 times with the same peg for each implant. A total of 101 ISQ values in Ncm were recorded for an implant. The 'Intraclass Correlation Coefficient' (ICC) was used at 95% confidence interval in evaluating the correspondence between measurements. A p-value <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The intraclass correlation between the baseline measurement and the following measurements after consecutive autoclave sterilization was 1.00 (ICC: 1.000, %95 CI: 1.000-1.000) (p: 0.000; p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the results of the study were evaluated, it was seen that the protective measures taken during the normalization period were at a lower level than they should have been. It has been determined that the social perception after vaccination is close to the idea that the epidemic is over. It should not be forgotten that the pandemic still continues, the measures should not be relaxed and should be kept at the required level.
Within the limitations of this study, it can be concluded that MulTipeg can be reused 100 times without significant changes in its accuracy.

Keywords: MulTipeg, Penguin RFA, accuracy, autoclave sterilization

Güher Barut, Selen Erkul, Zeynep Özkurt Kayahan. Influence of multiple use and sterilization of Penguin MulTipeg on the accuracy of implant stability measurement. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 191-195

Sorumlu Yazar: Güher Barut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale