ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencilerinin diş hekimliğinde yapay zekâ uygulamaları ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 55-60 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.27928

Diş hekimliği öğrencilerinin diş hekimliğinde yapay zekâ uygulamaları ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi

Şelale Özel1, Muhammed Hilmi Büyükçavuş2
1Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., İstanbul
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Türkiye’deki diş hekimliği öğrencilerinin, diş hekimliğinde ve oral radyolojide yapay zeka kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 19 ile 30 yaş arasında 236 diş hekimliği öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar Survey Monkey anket programında hazırlanan öğrencilerin diş hekimliği ve oral radyolojide yapay zeka kullanımına ilişkin görüş ve tutumlarını inceleyen anketi cevaplamışlardır. İstatiksel analiz için tanımlayıcı istatistik ve Kolmogrov-Smirnov testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin %15,25’ini (n: 36) 1. Sınıf, %15,68’ini (n: 37) 2. Sınıf, %19,92’sini (n: 47) 3. Sınıf, %25’ini 4. Sınıf (n: 59), %24,15’ini (n: 57) 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların %72,88’inin (n: 172) yapay zekanın günlük hayatta kullanım alanları hakkında bilgisi varken, öğrencilerden sadece %23,73’ünün (n: 56) radyoloji alanında kullanımı hakkında bilgisi vardır. Yapay zekanın oral radyolojide kullanım alanları konusunda bilgi düzeylerinde 5. ve 4. sınıflar ile 1., 2. ve 3. sınıflar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaklaşık %80’i yapay zekanın diş hekimliği ve oral radyoloji alanını geliştireceğini düşünüyorken, bu uygulamaların ileride diş hekimlerinin yerini alması konusunda endişe duymadıkları görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde diş hekimlerinin ve diş hekimliği öğrencilerinin yapay zeka uygulamaları hakkında görüş ve tutumları hakkında bilgi eksikliği mevcuttur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu diş hekimliği eğitiminde yapay zekaya yer verilmesi gerektiğini desteklemektedir. Yapay zekanın diş hekimliğinde kullanım alanları konusunda üst sınıf öğrencilerinin alt sınıflara göre daha fazla bilgisi olduğu izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, derin öğrenme, bilgisayar destekli tanı, diş hekimliği fakültesi.

Evaluation of attitude of dental students regarding artificial intelligence in dentistry

Şelale Özel1, Muhammed Hilmi Büyükçavuş2
1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Altınbaş University, İstanbul, Turkey
2Department of Orthodontics, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the attitude of the dental students in Turkey regarding effect of artificial intelligence on dentistry and oral radiology.
METHODS: In this study, 236 students aged between 19 and 30 years were participated. Participants filled in the questionnaire was prepared online Survey Monkey that comprised the knowledge and attitude of the dental students regarding impact of artificial intelligence on dentistry and oral radiology. Results were analyzed using descriptive statistics and Kolmogrov-Smirnov test.
RESULTS: Student rates by year were first year 15.25%, second year 15.68%, third year 19.92%, fourth year 25%, fifth year 24.15%. When 72.88% of participants were aware of using artificial intelligence in daily life, 23.73% of participants were aware that artificial intelligence is used in the oral radiology and dentistry. There was significant difference between students in fifth, fourth year and first, second, third year about knowledge of the applications of artificial intelligence in dentistry and oral radiology. While approximately 80% of the participants reported that artificial intelligence would improve dentistry and oral radiology, they stated that they were not worried that these developments would replace dentists.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are a few studies about the knowledge and attitude of artificial intelligence in the dentistry among dental students and dentists. Most of the students supported that artificial intelligence should be part of dentistry training. It was found that students in the clinical years have better knowledge of the artificial intelligence applications in the dentistry than students in the preclinical years.

Keywords: Artificial intelligence, deep learning, computer assisted diagnosis, faculty of dentistry.

Şelale Özel, Muhammed Hilmi Büyükçavuş. Evaluation of attitude of dental students regarding artificial intelligence in dentistry. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 55-60

Sorumlu Yazar: Şelale Özel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale