ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
İki farklı web tabanlı çevrimiçi sefalometrik analiz yazılımının güvenilirliğinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 133-140 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.26566

İki farklı web tabanlı çevrimiçi sefalometrik analiz yazılımının güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Gülden Karabiber1, Ece Abuhan2, Elvan Onem Ozbilen2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sefalometrik analiz, ortodontik teşhis ve tedavi planlamasında önemli bir tanı aracıdır. Günümüzde az maliyetli ve zaman tasarrufu sağlayan web tabanlı çevrimiçi yazılımlar popülerlik kazanmıştır. Ancak bu yazılımların güvenilirliği ayrı bir tartışma konusudur. Çalışmanın amacı iki farklı web tabanlı çevrimiçi yazılımın güvenilirliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı arşivinden elde edilen 40 hastaya ait lateral sefalometrik röntgenler, dijital sefalometrik analiz programı olan Nemoceph (Nemotech, Madrid, İspanya) programı ile web tabanlı olan OrthoDx (Phimentum, Boston, ABD) ve Webceph (AssembleCircle Corp., Kore) programları yardımıyla analiz edilmiştir. Analizde kullanılan anatomik noktaları yapay zekâ ile saptayan internet tabanlı programlar için noktaların konumları kullanıcı tarafından teyit edilmeden önce ve teyit edildikten sonraki analiz sonuçları kaydedilmiştir. Her ölçüm için harcanan süre kaydedilmiştir. Çalışmada doğruluğu literatürde kanıtlanmış Nemoceph programı altın standart kabul edilerek, diğer programlar ile yapılan sefalometrik analizlerdeki doğruluk oranının karşılaştırılması ve analizler için harcanan sürelerin arasındaki farklılık değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çizim süreleri açısından aralarında anlamlı fark bulunmuştur. İskeletsel ölçümlerde, OrthoDx ve WebCeph, düzeltilmiş OrthoDx ve WebCeph, OrthoDx ve düzeltilmiş Web- Ceph, düzeltilmiş OrthoDx ve düzeltilmiş WebCeph arasında sadece GoMe-SN değerinde anlamlı fark bulunmuştur. Dental ölçümlerde ise Occ-SN ölçümünde yöntemler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Occ-FH değerinin karşılaştırılmasında ise sadece WebCeph düzeltilmiş ve Nemoceph arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yumuşak doku ölçümlerinde ise anlamlı bir fark yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Web tabanlı çevrimiçi yazılımlar bilgisayar yazılımları ile benzer sonuç vermesi nedeni ile güvenilir olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: OrthoDx, WebCeph, Nemoceph, dijital sefalometrik analiz, yapay zeka tabanlı çevrimiçi analiz programı.

Evaluation of the reliability of two different web-based online cephalometric analysis software

Gülden Karabiber1, Ece Abuhan2, Elvan Onem Ozbilen2
1Department of Orthodontics, Istanbul Medeniyet University Dentistry Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Orthodontics, Marmara University Dentistry Faculty, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cephalometric analysis is an important diagnostic tool in orthodontic diagnosis and treatment planning. Low cost and time saving web-based softwares have become popular. However, whether these softwares are reliable or not is a discussion topic. The aim of this study is to compare the reliability of two different web-based online softwares.
METHODS: Lateral cephalometric x-rays of 40 patients retrieved from the archive of.. University, Dentistry Faculty, Department of Orthodontics were analyzed by the digital cephalometric analysis software Nemoceph (Nemotech, Madrid, Spain) and web-based OrthoDx (Phimentum, Boston, USA) and Webceph (AssembleCircle Corp., Korea) softwares. Web-based softwares detect the anatomical landmarks by artificial intelligence. The analysis results were recorded before and after these landmarks were confirmed by the user. The time spent for each analysis was recorded. Accuracy of Nemoceph has been proven in the literature and Nemoceph was accepted as gold standard. The comparison of the accuracy rate of different cephalometric analysez and difference between the time spent for the analyzes were evaluated.
RESULTS: There was a significant difference between tracing durations. In skeletal measurements, only difference found in GoMe-SN measurement between OrthoDx and WebCeph, OrthoDx corrected and WebCeph, OrthoDx and WebCeph corrected, OrthoDx corrected and WebCeph corrected. A significant difference was found between the analysez in Occ-SN measurement. When comparing the Occ-FH, there was only a significant difference between WebCeph corrected and Nemoceph. There was no significant difference in soft tissue measurements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Web-based online software can be accepted as reliable, because they give similar results with computer software.

Keywords: OrthoDx, WebCeph, Nemoceph, digital cephalometric analysis, artificial intelligence-based online analysis program.

Gülden Karabiber, Ece Abuhan, Elvan Onem Ozbilen. Evaluation of the reliability of two different web-based online cephalometric analysis software. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 133-140

Sorumlu Yazar: Gülden Karabiber, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale