ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ev tipi beyazlatma ile birlikte veya yalnız olarak kullanılan beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 95-101 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.26122

Ev tipi beyazlatma ile birlikte veya yalnız olarak kullanılan beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi

Hanife Altınışık
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ev tipi beyazlatma ile birlikte veya yalnız olarak kullanılan beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonunun etkinliğinin nano hibrit kompozit üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, nanohibrit kompozit rezin kullanılarak 30 adet (n=10) örnek hazırlandı. Örneklerin başlangıç renk değerleri ölçüldükten sonra 12 gün kahvede bekletilerek renklendirildi. Daha sonra örneklerin renk ve pürüzlülükleri ölçüldü ve rastgele olarak 3 gruba ayrıldı: 1. Grup da beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonu, 2. Grup da ev tipi beyazlatma, 3. Grup da iki teknik birlikte kullanıldı. Daha sonra tekrar yüzey pürüzlülük ve renk ölçümleri yapıldı. Renk değerlerinin istatistiksel analizinde Tek yönlü ANOVA ve Tamhanes’s T testi, pürüzlülük değerlerinin istatistiksel analizinde Kruskal Wallis ve Wilcoxon testi kullanıldı (p<0,05).
BULGULAR: Beyazlatma sonrasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde beyazlatma ve yüzey pürüzlülüğü meydana gelmiştir. Grupların ΔE ve pürüzlülük değerlerindeki değişim şu şekildedir; beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonu< ev tipi beyazlatma<beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonu+ ev tipi beyazlatma.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonun ev tipi beyazlatma ajanı ile birlikte kullanılması renklenmiş kompozit rezinlerde daha etkili bir beyazlatma sağlamıştır. Çalışmada kullanılan beyazlatma ürünlerindeki hidrojen peroksit konsantrasyonu arttıkça kompozit rezin yüzeyinde meydana gelen beyazlatma ve pürüzlülük değerleri de artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonu, ev tipi beyazlatma

Evaluation of whitening efficiency of whitening mouth rinse used alone or in conjunction with home bleaching

Hanife Altınışık
Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Gazi University, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate of whitening efficiency of whitening mouth rinse used alone or in conjunction with home bleaching.
METHODS: In this study, 30 samples (n=10) were prepared using nanohybrid composite resin. After the initial color values of the samples were measured, they were colored by keeping them in coffee for 12 days. Then the color and roughness of the samples were measured and randomly divided into 3 groups: a whitening mouth rinse was used in Group 1, home bleaching was used in Group 2, and two techniques were used together in Group 3. Then, surface roughness and color measurements were made again. Oneway ANOVA and Tamhanes's T test were used for statistical analysis of color values, and Kruskal Wallis and Wilcoxon test was used for statistical analysis of surface roughness values (p<0.05).
RESULTS: Statistically significant bleaching and surface roughness occurred in all groups after bleaching. The change in ΔE and roughness values of the groups are as follows; Whitening mouth rinse < home bleaching< whitening mouth rinse+home bleaching.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of a whitening mouth rinse with home bleaching resulted in a more effective bleaching of colored composite resins. As the hydrogen peroxide concentration in the bleaching products used in the study increased, the bleaching and roughness values on the composite resin surface also increased.

Keywords: Composite resin, whitening mouth rinse, home bleaching

Hanife Altınışık. Evaluation of whitening efficiency of whitening mouth rinse used alone or in conjunction with home bleaching. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 95-101

Sorumlu Yazar: Hanife Altınışık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale