ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Hall teknik uygulamasında paslanmaz çelik kuronların neden olduğu oklüzal dikey boyut artışının takibi: Pilot çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 37-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.25743

Hall teknik uygulamasında paslanmaz çelik kuronların neden olduğu oklüzal dikey boyut artışının takibi: Pilot çalışma

Mustafa Sarp Kaya, Pınar Kınay Taran, Meltem Bakkal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hall teknik (HT) süt azı dişlerinde preparasyon yapılmadan ve çürük uzaklaştırılmadan paslanmaz çelik kuron (PÇK) simantasyonuyla uygulanabilen minimal girişimsel bir diş tedavi yöntemidir. Preparasyon yapılmadan PÇK’nın simantasyonu sonucu HT oklüzal dikey boyutu arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı HT uygulaması ile restorasyon sonrası dikey boyut artışının, tedaviden öncesiyle, hemen tedaviden sonra, 15. ve 30. gününde karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya çapraz kapanışı ve parafonksiyonel hareketleri olmayan; çürük diş sayısı 1 ile 3 arasında değişen (5- 9 yaş arası) velilerin bilgilendirilmiş onamıyla 16 sağlıklı çocuk dahil edildi. Her çocukta dentin çürüklü ve odontojen kaynaklı bir enfeksiyon ya da pulpa iltihabı şikayeti bulunmayan bir süt azı dişi seçildi ve HT ile restore edildi. Overbite (OB) miktarı alt ve üst kanin dişler arası temas ile ölçüldü. Dikey boyut karşılaştırması tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra, 15. gün ve 30. günlerde OB ölçümü ile yapıldı. Overbite ölçümleri Friedman testi ve Bonferoni düzeltmeli Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Overbite tedavi öncesi ile tedaviden sonra, 15 ve 30 gün sonrasında fark göstermiştir (p<0.001). İkili karşılaştırma sonuçlarına göre tedavi öncesi OB değerleri ile tedavi sonrası (p<0.001) ve 15. gün OB değerleri (p=0.008) anlamlı farklı saptanmıştır. 30. günün sonunda ise OB değerlerinde, tedavi öncesine göre anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hall teknik ile tek dişi restore edilen bu olgularda tedaviden hemen sonra ölçülen OB değerleri, tedavi öncesine göre yüksek bulunmuştur ancak bu fark 30. gün sonunda ortadan kalkmıştır. Çalışmamıza göre paslanmaz çelik kuronun neden olduğu erken temas 15-30 gün arasında ortadan kalkmakta, tedavi öncesinden overbite farksız hale gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paslanmaz çelik kuron, oklüzyon, dikey boyut

Clinical follow- up of occlusal vertical dimension increase in stainless steel crowns applied with hall technique: A pilot study

Mustafa Sarp Kaya, Pınar Kınay Taran, Meltem Bakkal
Bezmialem Vakıf University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hall technique (HT) is a minimally invasive restorative method that consists of cementing stainless steel crowns on cavitated primary molars without preparation. The aim of this study is to compare occlusal vertical dimensions at pretreatment, immediately after, 15 and 30 days after in HT application.
METHODS: Sixteen systemically healthy children aged between 5 and 9, without crossbite, parafunctional oral habits; with 3 maximum clinically and radiologically diagnosed aproximal caries (without pulpitis, periapical infection) whose parents consented were enrolled in the study. One of the primary molars in each child was restored with HT and overbite (OB) was measured with the change in the interincisal overlapping of upper and lower canines; pretreatment and immediately,15 and 30 days after treatment. Overbite measurements were compared using Friedman test and Wilcoxon tests with Bonferoni correction. Statistical significance was set p< 0.05.
RESULTS: Overbite levels before treatment, immediately after treatment, 15 and 30 days after was statistically different (p< 0.001). According to multiple comparisons pretreatment OB was significantly different from immediately after (p< 0.001), 15 days after (p=0.008) but was not different from 30 days after treatment (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Overbite increases significantly in single tooth HT applications immediately after treatment but this difference is not significant 30 days after. The results of the study suggest that immediate overbite increase after HT application return to pretreatment level between 1530 days.

Keywords: Stainless steel crown, occlusion, occlusal vertical dimension

Mustafa Sarp Kaya, Pınar Kınay Taran, Meltem Bakkal. Clinical follow- up of occlusal vertical dimension increase in stainless steel crowns applied with hall technique: A pilot study. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 37-42

Sorumlu Yazar: Mustafa Sarp Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale