Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Stabilizasyon splinti tedavisinin fonksiyonel çene hareketleri ve ağrı üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 205-208 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.20982  

Stabilizasyon splinti tedavisinin fonksiyonel çene hareketleri ve ağrı üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi

Erkut Kahramanoglu1, Zeliha Şanıvar Abbasgholizadeh1, Seçil Özkan2, Yasemin Özkan1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul
2Serbest Diş Hekimi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, temporomandibular rahatsızlığı bulunan ve stabilizasyon splinti ile tedavi edilmiş hastaların fonksiyonel çene hareketleri ve vizüel ağrı skalası (VAS) değerlerini retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TMR/ATK ‘ne göre muayene edilmiş ve MRG ile tek taraflı disk deplasmanı teşhisi konulmuş 20 hastanın arşiv verileri kullanılmıştır. Hastaların 1.ay, 3.ay ve 6.aydaki fonksiyonel çene hareketleri (ağrısız ağız açıklığı, protruziv, kontralateral ve ipsilateral hareket miktarları) ve VAS değerleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 1. ayın sonunda protruziv hareket miktarı dışında tüm fonksiyonel çene hareketleri anlamlı olarak artmış ve VAS değerleri anlamlı olarak azalmıştır. 6. ayın sonunda ise tüm fonksiyonel hareketler anlamlı olarak artmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stabilizasyon splinti tedavisi, temporomandibular ekleminde redüksiyonlu/ redüksiyonsuz disk deplasmanı bulunan hastalarda mandibular hareket miktarlarında artış sağlayarak, hastaların ağrı semptomlarını azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stabilizasyon splinti, temporomandibular rahatsızlık, fonksiyonel çene hareketi


Retrospective evaluation of the effect of stabilization splint therapy on functional jaw movements and pain

Erkut Kahramanoglu1, Zeliha Şanıvar Abbasgholizadeh1, Seçil Özkan2, Yasemin Özkan1
1Marmara University, Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, İstanbul, Turkey
2Serbest Diş Hekimi

INTRODUCTION: The aim of this study is to retrospectively evaluate the functional jaw movements and Visual Analog Scale(VAS) scores of patients with temporomandibular disorders that treated with stabilisaation splint therapy.
METHODS: Archive data of 20 patients were used that examined according to RDC/TMD and diagnosed as unilateral disc displacement by MRI. Patient’s functional movements (unassisted opening without pain, contralateral, ipsilateral and protrusive movements) and VAS scores were retrospectively evaluate at the 1st., 3rd., and 6th. months.
RESULTS: At the end of the 1st. month, all functional movements except protrusive movements increased and VAS values decreased significantly. At the end of the 6th month, all functional movements increased significantly (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Stabilisation splint therapy increased the amount of mandibular movements and reduced the pain symptoms of patient with temporomandibular joint disc displacement with reduction/without reduction.

Keywords: Stabilisation splint, temporomandibular disorder, functional jaw movement


Erkut Kahramanoglu, Zeliha Şanıvar Abbasgholizadeh, Seçil Özkan, Yasemin Özkan. Retrospective evaluation of the effect of stabilization splint therapy on functional jaw movements and pain. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 205-208

Sorumlu Yazar: Erkut Kahramanoglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale