ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Merkezli Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Yapılan Acil Başvuruların Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 196-203 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.20092

COVID-19 Pandemisinde Üniversite Merkezli Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Yapılan Acil Başvuruların Değerlendirilmesi

Beste Özgür1, Merve Özdemir2, Dilan Altun1, Nazlı Gedük1, Şeyma Kısacık1, Zafer Çehreli1
1Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı mutant virüs varlığı ile birlikte COVID-19 vakalarının en yüksek sayıya ulaştığı dönemde üniversite merkezli çocuk diş hekimliği kliniğine acil dental şikayet ile başvuran çocukların ziyaret nedenlerini incelemek ve ebeveynlerinin/yasal temsilcilerinin acil diş tedavisi hizmetine erişim süreçlerindeki deneyimlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 30 Nisan-30 Eylül 2021 tarihleri arasında acil nedenli başvuran 0-14 yaş arasındaki çocuklar bir triaj sistemi ile değerlendirilmiştir. Uygun olanların demografik verileri, başvuru nedeni, başka merkeze başvuru durumu ve tedavi uygulanması ile ilgili bilgileri prospektif olarak kaydedilmiş ve klinik muayeneleri tamamlanmıştır. Mevcut acil durumun tedavisine yönelik hekimin belirlediği yaklaşım kaydedilmiştir. Veri analizleri ki-kare ve/veya Fisher kesin ki-kare testleri ile yapılmıştır
BULGULAR: Acil başvuruda bulunan 650 çocuk hastanın 363’ü dahil edilme kriterlerine uygun bulunmuştur (ortalama yaş: 7,8 yıl). Çürük kaynaklı diş ağrısı (%34,7) en sık karşılaşılan başvuru nedenidir ve tüm hastaların %57,0’ı daha önce aynı şikayet nedeniyle başka bir merkeze başvuruda bulunmuştur. Daha önce başvurdukları merkezde acil şikayet ile ilgili hizmet alabilen hastaların oranı ise oldukça düşüktür (%4,8). Kliniğimize yapılan acil başvuruların %63,1’ine tedavi/çekim randevusu planlanmış, sadece %8,0’ının tedavisi aynı seansta yapılmıştır. İlk seansta tedavisi yapılan hastaların çoğunluğunun travmatik diş yaralanması (%62,1) nedeniyle başvurduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diş hekimliği hizmetlerinin verilmesinde aksamalara neden olmuştur. Mevcut çalışmanın sonuçları tedaviye ulaşmak için hastaların tekrarlayan başvurularının sıklığını ve uygulanan tedavilerin üçüncü basamak kurumlarda dahi yetersiz olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, dental aciliyet, çocuk diş hekimliği

Evaluation of Dental Emergencies During COVID-19 Pandemic in a University-Based Pediatric Dentistry Clinic

Beste Özgür1, Merve Özdemir2, Dilan Altun1, Nazlı Gedük1, Şeyma Kısacık1, Zafer Çehreli1
1Hacettepe University Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey
2Lokman Hekim University Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this prospective trial was to determine the types of dental emergencies in a university-based pediatric dentistry clinic at the period of the highest number of COVID-19 cases due to the mutant virus and also evaluate the parental experiences in accessing emergency dental treatment.
METHODS: Between April-September 2021, children (0-14 years) who attended with dental emergencies were evaluated by a triage system. Demographic variables, reason for seekingdental care, previous admission to another clinic and history of provided treatment were collected. The treatment indicated by pediatric dentists for the current dental emergency was recorded. Statistical analyses were performed with chi-square and/or Fisher’s exact test.of Turkish Dental Association and 217 responses were received. Data were analyzed using descriptive statistics,chi-square and Fisher’s exact tests.
RESULTS: Of the 650 pediatric patients who presented with an emergency complaint, 363 were included following triage evaluation (mean age: 7,8 years). “Pain due to caries" (34,7%) was the most common reason for admission and 57,0% of the included patients previously applied to another clinic with the same complaint. Limited number of patients (4,8%) were able to receive treatment regarding their dental emergency in other clinics. In our clinic, treatment/ extraction appointment was scheduled for 63,1% of the cases and only 8,0% were received urgent treatment at the same session. The majority of the patients, who were treated at referral day, had traumatic dental injury (62,1%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pandemic posed a significant challenge to provide dental services in Turkey well as all over the world. The results of the current study showed repeated admissions of patients for receiving dental treatment and inadequacy of provided treatments even in tertiary institutions.

Keywords: COVID-19, dental emergency, pediatric dentistry

Beste Özgür, Merve Özdemir, Dilan Altun, Nazlı Gedük, Şeyma Kısacık, Zafer Çehreli. Evaluation of Dental Emergencies During COVID-19 Pandemic in a University-Based Pediatric Dentistry Clinic. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 196-203

Sorumlu Yazar: Beste Özgür, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale