ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuklarda çürük dişlerin bir renkli kompomer ile restore edilmesinden sonra tükürükteki oksidatif stres ve antioksidan seviyelerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 30-35 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.19870

Çocuklarda çürük dişlerin bir renkli kompomer ile restore edilmesinden sonra tükürükteki oksidatif stres ve antioksidan seviyelerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi

Çiğdem Güler1, Aysun Bay Karabulut2, Veli Alper Görgen3, Dilek Güneş4
1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD, Ordu
2Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Malatya
3Özel Muayenehane, Malatya
4Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda çürük dişlerin bir renkli kompomer ile restore edilmesinden sonra tükürükteki oksidatif stres ve antioksidan seviyelerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma yaşları 8-12 yıl (ortalama 8,9±1,3 yıl) arasında değişen 40 çocuk (20 erkek, 20 kız) üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada kontrol grupları (çürüksüz kız ve çürüksüz erkek) ve çalışma grupları (çürüklü kız ve çürüklü erkek) oluşturulmuştur (n=10). Çürük dişler bir renkli kompomer materyali ile restore edilmiştir. Restorasyonların değerlendirilmesinde Modifiye Ryge kriterleri (USPHS kriterleri) kullanılmıştır. Tükürük total antioksidan seviyesi (TAS), total oksidan seviyesi (TOS) ve 8-Hidroksi-2’-deoksiguanizin seviyesi (8- OHdG) üç farklı zamanda [tedavi öncesi (T1), tedavi sonrası 1 ay (T2) ve 3 ay (T3)] değerlendirilmiştir. Tüm veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Tüm renkli kompomerler 1 ve 3 ay kontrollerinde USPHS kriterleri açısından Alpha skoru sergilemiştir. Kontrol gruplarında tükürük TOS, TAS ve 8-OHdG değerleri erkeklerde kızlardan daha yüksek bulunsa bile, farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Çürük varlığında tüm parametrelerde artış tespit edilmiştir. Çalışma gruplarında tükürük TOS, TAS ve 8-OHdG değerlerinde meydana gelen değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tükürük TOS, TAS ve 8-OHdG değerleri çürük varlığında artmıştır. Çürük dişlerin renkli kompomer ile restorasyonundan sonra bile parametreler yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çürük, renkli kompomer, tükürük, total antioksidan seviyesi (TAS), total oksidan seviyesi (TOS), 8-Hidroksi-2’-deoksiguanizin (8-OHdG).

Evaluation of changes in salivary oxidative stress and antioxidant levels after restored with a color compomer of caries teeth in children

Çiğdem Güler1, Aysun Bay Karabulut2, Veli Alper Görgen3, Dilek Güneş4
1Ordu University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ordu
2Malatya Turgut Özal University, Malatya
3Private Clinic, Malatya
4Ankara Provincial Health Directorate, Sincan Oral and Dental Health Center

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate of changes in salivary oxidative stress and antioxidant levels after restored with a colored compomer of caries teeth in children.
METHODS: The study included 40 patients (20 girls and 20 boys), whose age range was 8 to 12 years (average was 10.9 ± 1.3 years). Control groups (caries free girls and boys) and experimental groups (caries active girls and boys) were created (n=10). Caries active teeth were restored with a colored compomer material. Modifiye Ryge criteria (USPHS criteria) were used in the evaluation of restorations. The salivary levels of TOS, TAS, and 8-OHdG were determined three different times, as follows: before treatment (T1) and at 1 month (T2) and 3 months (T3) after treatment. All data were statistically analyzed.
RESULTS: All colored compomers displayed an Alpha score in terms of USPHS criteria at 1 and 3 month. Even though the salivary TOS, TAS and 8-OHDG values in the control groups were higher in boys than girls, no statistically significant difference was found (p>0.05). All parameters were increased with caries activity. The statistically significant difference was found changes in salivary TOS, TAS and 8-OHDG values in the experimental groups (p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Salivary TOS, TAS and 8-OHDG values were increased with caries activity. Even after restoration of the caries with colored compomer, the parameters were determined to be high.

Keywords: Caries, colored compomer, saliva, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine.

Çiğdem Güler, Aysun Bay Karabulut, Veli Alper Görgen, Dilek Güneş. Evaluation of changes in salivary oxidative stress and antioxidant levels after restored with a color compomer of caries teeth in children. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Çiğdem Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale