ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Üst çene yetersizliği tedavisinde kullanılan farklı iki yöntemin üst hava yolu gelişimine etkisinin incelenmesi: Bir sefalometrik analiz çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 36-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.14632

Üst çene yetersizliği tedavisinde kullanılan farklı iki yöntemin üst hava yolu gelişimine etkisinin incelenmesi: Bir sefalometrik analiz çalışması

Semiha Arslan, Yasemin Nur Korkmaz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Bolu Pedodonti AD, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Maksiller yetersizliğe sahip olan hastalarda hızlı üst çene genişletmesi sonrasında yüz maskesi tedavisi uygulanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, alt-RAMEC protokolü ile tedavi edilen hastalarla konvansiyonel olarak tedavi edilen Sınıf III eğilimli hastaların üst havayolu gelişimlerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sınıf III malokluzyona sahip 29 hasta, konvansiyonel hızlı üst genişletme protokolü ve sonrasında yüz maskesi uygulanarak tedavi edilen (HÜÇG-YM) ile Alt-RAMEC protokolü ve sonrasında yüz maskesi uygulanarak tedavi edilen (Alt-RAMEC HÜÇG-YM) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların tedavi öncesi (T0) ve tedavi sonrası (T1) sefalometrik röntgen kayıtları üzerinde ölçüm yapıldı. Sefalometrik değişkenler, eşleştirilmiş t-testi ve Student'ın t-testi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: HÜÇG-YM ve Alt-RAMEC HÜÇG-YM grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında hava yolu değerlendirmesinde T0 ve T1 fazları arasında PAS, SPAS, MAS, IAS ve EAS değerlerinde anlamlı bir değişiklik bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alt-RAMEC HÜÇG-YM ile HÜÇG-YM grupları arasında faringeal hava yolu gelişimleri açısından farklılık görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Alt-RAMEC, Faringeal hava yolu, Hızlı üst çene genişletmesi, Yüz maskesi

Investigation of the effect of two different methods used in the treatment of maxillary insufficiency on upper airway development: A cephalometric analysis study

Semiha Arslan, Yasemin Nur Korkmaz
Department of Orthodontics, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: In patients with maxillary insufficiency, facial mask treatment can be applied after rapid maxillary expansion. The aim of this study was to evaluate the development of upper airway in patients treated with Alt-RAMEC protocol and conventionally treated Class III patients.
METHODS: Twenty-nine patients with Class III malocclusion were divided into two groups as conventional rapid maxillary expansion protocol followed by face mask application (RPE-FM) and Alt-RAMEC protocol followed by facial mask (Alt-RAMEC RPE-FM). Pre-treatment (T0) and post-treatment (T1) cephalometric X-ray records of the patients were measured. Cephalometric variables were evaluated using paired t-test and Student's t-test.
RESULTS: When RPE-FM and Alt-RAMEC RPE-FM groups were compared with each other, there was no significant change in PAS, SPAS, MAS, IAS and EAS values between T0 and T1 phases in airway evaluation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no difference in terms of pharyngeal airway development between Alt-RAMEC RPE-FM and RPEFM groups.

Keywords: Alt-RAMEC, Face mask, Faringeal airway, Rapid maxillary expansion

Semiha Arslan, Yasemin Nur Korkmaz. Investigation of the effect of two different methods used in the treatment of maxillary insufficiency on upper airway development: A cephalometric analysis study. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 36-42

Sorumlu Yazar: Semiha Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale