ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Arctiin maddesinin lipopolisakkarit indüklü periodontal hastalık modeli üzerindeki antienflamatuvar etkinliğinin incelenmesi: Pilot çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 183-189 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.05945

Arctiin maddesinin lipopolisakkarit indüklü periodontal hastalık modeli üzerindeki antienflamatuvar etkinliğinin incelenmesi: Pilot çalışma

Ahmet Aydoğdu1, Elif Eser Acarel2, Hasan Alaçam3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Samsun
3Tıbbi Biyokimya, Ahenk Laboratuvarı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Arctiin maddesinin birçok dokuda enflamasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir ancak bu etkilerin periodontal dokularda da olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı arctiin maddesinin periodontal hastalıklı rat gingival dokularında pro-enflamatuvar sitokin seviyelerinde bir azalmaya neden olup olmadığını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 30 adet erkek Sprague-Dawley sıçan ile yapıldı. Deneysel periodontal hastalık, kontrol grubu (n = 10) hariç, sıçanların birinci ve ikinci sol maksiller azı dişleri arasına lipopolisakkarit (LPS) enjekte edilerek oluşturuldu. Deney gruptaki sıçanlar rastgele iki gruba ayrıldı (Grup DP: Deneysel plasebo-Dimetil sülfoksit (DMSO); Grup DA: Deneysel Arctiin, herbiri n = 10). 21 gün boyunca günde bir kez ağızdan gavaj yapıldı. Daha sonra tüm hayvanlara ötenazi uygulandı, dişeti örnekleri alındı ve interleukin-1ß (IL-1 ß) ve tümör nekroz faktörü- a (TNF-a) ELISA ile analiz edildi.
BULGULAR: Kontrol grubu, deney grupları (Grup DP ve DA) ile karşılaştırıldığında diş eti dokusuna, IL-1ß ve TNF-a seviyeleri kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde az bulundu (P<0,001). DA grubu ise DP grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük seviyelerde pro-enflamatuvar sitokin seviyeleri gösterdi (P<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Arctiin maddesinin, LPS ile indüklenmiş periodontitisli sıçanların gingival dokularında proinflamatuar sitokin düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arctiin, interleukin-1beta, tümör nekroz faktörü-alfa, lipopolisakkarit, periodontal hastalık

Anti-inflammatory effects of arctiin in a rat model of lipopolysaccaharideinduced periodontal disease: A pilot study

Ahmet Aydoğdu1, Elif Eser Acarel2, Hasan Alaçam3
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
3Ahenk Laboratory, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Arctiin has been shown to inhibit inflammatory processes in various tissues, but its effects on periodontium have yet to be examined. Therefore, the aim of this study was to evaluate whether arctiin reduces pro-inflammatory cytokine levels in gingival tissues of rats with periodontal disease.
METHODS: The study was conducted with 30 male Sprague-Dawley rats. Experimental periodontal disease was induced by injecting lipopolysaccharide (LPS) between the first and second left maxillary molar teeth of rats, except control group (n=10). Experimental rats were randomly divided into two groups (Group EP: Experimental placebo-Dimethyl sulphoxide (DMSO); Group EA: Experimental Arctiin, n=10 each). Oral gavage carried out once per day for 21 days. All animals were then euthanized, gingival samples were obtained, and interleukin-1ß (IL-1ß) and tumor necrosis factor-a (TNF-a) were analysed by ELISA.
RESULTS: Gingival tissue IL-1ß and TNF-a levels were significantly lower in the Control Group compared to both experimental groups (EP and EA) (P<0.001). EA group presented lower pro-inflammatory cytokine levels than those of non-arctiin treated placebo group (P<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Arctiin was shown to reduce pro-inflammatory cytokine levels in gingival tissues of rats with LPS-induced periodontitis.

Keywords: Arctiin, Interleukin-1beta, Tumor Necrosis Factor- alpha, lipopolysaccharide; periodontal disease

Ahmet Aydoğdu, Elif Eser Acarel, Hasan Alaçam. Anti-inflammatory effects of arctiin in a rat model of lipopolysaccaharideinduced periodontal disease: A pilot study. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 183-189

Sorumlu Yazar: Ahmet Aydoğdu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale