ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Düşük taper açısına sahip güncel NiTi döner aletlerin döngüsel yorgunluk dirençlerinin kıyaslanması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 190-195 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.70894

Düşük taper açısına sahip güncel NiTi döner aletlerin döngüsel yorgunluk dirençlerinin kıyaslanması

Ahmet Demirhan Uygun1, Yahya Güven1, Mehmet Ünal2
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 60° ve 90° eğimli kanallarda 25/.04 uç boyut ve taper açısına sahip K3XF, 2Shape ve VDW. ROTATE NiTi döner aletlerinin döngüsel yorgunluğa bağlı kırılma dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada toplam 90 olmak üzere 30 adet K3XF, 30 adet 2Shape ve 30 adet VDW.ROTATE eğesi kullanıldı. Eğeler iki alt gruba ayrıldıktan sonra 60° ve 90° eğimli ve 3 mm eğim yarıçapına sahip yapay paslanmaz çelik kanallarda döngüsel yorgunluk direnç testine tabi tutuldu. Eğelerin kırılma zamanları bir dijital kronometre yardımıyla belirlendi. Kırık parçaların uzunlukları ise hassas kumpas yardımıyla ölçüldü. Veriler istatistiksel olarak Kruskal Wallis H-testi ve post hoc Tamhane T2 testi ile istatistiksel olarak incelendi (p<0.05).
BULGULAR: VDW.ROTATE grubu 60° ve 90° eğimli her iki kanalda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek döngüsel yorgunluk direncine sahipti (p<0.05). K3XF grubu her iki farklı kanalda istatistiksel olarak 2Shape TS1 grubuna göre döngüsel yorgunluğa karşı daha dirençli bulundu (p<0.05). Her iki farklı kanalda eğeler arasında kırık parça uzunlukları kıyaslandığında istatistiksel açıdan fark yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Döngüsel yorgunluğa karşı direncin incelendiği bu çalışmada %4 taper açısına sahip eğeler kullanılmıştır. VDW. ROTATE eğeleri döngüsel yorgunluğa karşı en yüksek kırılma direncine sahipti. 2Shape eğeleri döngüsel yorgunluğa karşı en düşük dirençli gruptu.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel yorgunluk, kırılma direnci, Nikel- titanyum, VDW.ROTATE

Comparison of cyclic fatigue resistance of novel NiTi rotary instruments with low taper angle

Ahmet Demirhan Uygun1, Yahya Güven1, Mehmet Ünal2
1Department of Endodontics, Dentistry Faculty, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Pedodontics, Dentistry Faculty, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the fracture resistance due to cyclic fatigue of K3XF, 2Shape and VDW.ROTATE NiTi rotary instruments with 25/.04 tip size and taper in artificial stainless steel canals with 60° and 90° curvature.
METHODS: In this study, a total of 90, 30 K3XF, 30 2Shape and 30 VDW.ROTATE files were used. After the files were divided into two subgroups, they were subjected to cyclic fatigue resistance tests on artificial stainless steel channels with 60° and 90° angle of curvature and 3 mm radius of curvature. The time to fracture of the files were determined with the help of a digital stopwatch. The lengths of the fractured fragments were measured with a precision caliper. The data were analyzed statistically using Kruskal Wallis H-test and post hoc Tamhane T2 test (p <0.05).
RESULTS: The VDW.ROTATE group had statistically significant higher cyclic fatigue resistance in both canals with 60° and 90° angle of curvature (p <0.05). The K3XF group was statistically more resistant to cyclic fatigue than the 2Shape TS1 group in both canals (p <0.05). There was no statistical significant difference between the lengths of the fractured fragments between the files in both different canals (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, in which resistance to cyclic fatigue was examined, files with 4% taper were used. The VDW. ROTATE files had the highest fracture resistance against cyclic fatigue. The group with the lowest resistance to cyclical fatigue was 2Shape files.

Keywords: Cyclic fatigue, fracture resistance, Nickel-titanium, VDW.ROTATE

Ahmet Demirhan Uygun, Yahya Güven, Mehmet Ünal. Comparison of cyclic fatigue resistance of novel NiTi rotary instruments with low taper angle. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 190-195

Sorumlu Yazar: Ahmet Demirhan Uygun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale