ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istek ve gerekçelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 24-28 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.69875

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istek ve gerekçelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Özge Dönmez Tarakçı, Gülçin Kılcı, Gökhan Özkan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) dental ve maksillofasiyal bölgedeki sert dokuları incelemek için günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografiye (BT) oranla radyasyon dozu daha düşük olmasına rağmen geleneksel dental görüntüleme yöntemlerine kıyasla daha yüksek doza sahiptir. Bu çalışmada Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D.’na gelen KIBT isteklerinin gerekçeleri ile birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan KIBT istekleri dahil edildi. Yapılan isteklerin hangi bölümlerden geldiği, hangi anatomik bölgeden alındığı ve ne gerekçe ile istendiği retrospektif olarak incelenip kaydedildi.
BULGULAR: Bölümümüze gelen toplam 670 KIBT isteği değerlendirildi. Bu hastalardan 343’ü (%51) kadın, 327’si (%49) ise erkek hastaydı. Görüntülerin %42'si (290) implant planlaması nedeniyle istenmişti. Tüm isteklerin %43'ü (277) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.’na aitti. KIBT görüntülerinin %32'si (214) maksillayı değerlendirmek amacıyla istenmişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KIBT hem tanı hem de tedavi planlaması için sıklıkla ihtiyaç duyulan bir görüntüleme yöntemidir. Ancak hastaların ve personelin radyasyon maruziyetini en aza indirmek için gereksiz tetkiklerden kaçınmak ve istekleri doğru bir şekilde gerekçelendirilmek oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Gerekçe, implant planlama, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi.

Evaluation of cone beam computed tomography orders with their justifications

Özge Dönmez Tarakçı, Gülçin Kılcı, Gökhan Özkan
Department Of Dentomaxillofacial Radiology, Faculty Of Dentistry, Aydın Adnan Menderes University, Aydın

INTRODUCTION: Cone beam computed tomography (CBCT) is a widely used imaging modality for examining hard tissues in the dental and maxillofacial region. Although the radiation dose is lower than computed tomography (CT), it has a higher dose than conventional dental imaging methods. In this study, it was aimed to investigate the CBCT offers submitted to Department of Oral and Maxillofacial Radiology from any clinic with their justifications.
METHODS: CBCT offers which was made between January 1, 2018 and January 1, 2019 were included in the study. The department submitted to offer, the region examined and justification of the offer was retrospectively evaluated and recorded.
RESULTS: A total of 670 CBCT offers were examined. Of the patients, 343 (51%) were female and 327 (49%) were male. For implant surgery, 42% (290) of the orders were made. Most of the orders (43%, 277) belonged to Department of Oral and Maxillofacial Surgery. The orders from maxilla were 32% (214).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CBCT is a frequently required imaging modality for both diagnosis and treatment planning. However, it is very important to avoid unnecessary investigations and to justify their offers properly in order to minimize radiation exposure of patients and staff.

Keywords: Cone beam computed tomography, implant treatment planning, justification.

Özge Dönmez Tarakçı, Gülçin Kılcı, Gökhan Özkan. Evaluation of cone beam computed tomography orders with their justifications. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 24-28

Sorumlu Yazar: Özge Dönmez Tarakçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale