ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Smoothielerin nano kompozit rezinlerin mikrosertlik ve renk değişimi üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 159-165 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.45822

Smoothielerin nano kompozit rezinlerin mikrosertlik ve renk değişimi üzerine etkisi

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Ayşenur Tunç, Zümrüt Ceren Özduman, Evrim Dalkılıç
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, smoothielerin nano kompozit rezinlerin mikrosertlik ve renk değişimi üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki farklı tipte nano kompozit rezin kullanılmıştır: nano hibrit(Charisma Topaz, Kulzer GmbH) ve supra- nanohibrit kompozit rezin(Estelite Asteria, Tokuyama Corp.) Toplam 120 adet disk şeklinde kompozit rezin örnek, teflon kalıplar (4x2 mm) kullanılarak hazırlanmıştır (N=60). Tüm örnekler, LED ışık cihazı kullanılarak polimerize edilmiş (1000 mW/cm2) ve bekletilme içeceklerine göre 4 alt gruba ayrılmıştır: pembe smoothie, avokadolu smoothie, portakal suyu ve distile su. İçeceklerde bekletilme öncesi ve sonrası, mikrosertlik değerleri (n=5), Vickers sertlik cihazıyla ve renk değerleri( n=10) ise spektrofotometre ile ölçülmüştür. Mikrosertlik ve renk değişim verileri, Kruskal Wallis, Dunn, iki yönlü varyans ve Bonferroni testleri kullanılarak değerlendirilmiştir (p<0.05).
BULGULAR: Tüm içecekler Estelite Asteria’nın mikrosertlik değerlerinde azalmaya neden olurken; sadece avokadolu smoothie Charisma Topaz’ın mikrosertlik değerlerinde azalmaya neden olmuştur. İçecekler kıyaslandığında; Charisma Topaz için; distile su, avokadolu smoothieye göre istatistiksel olarak daha fazla mikrosertlik değişimine neden olurken(p<0.05); Estelite Asteria için içecekler arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır(p>0.05). Charisma Topaz için, avokadolu smoothie ve distile su, portakal suyuna kıyasla istatistiksel olarak daha fazla renk değişimine neden olurken (p<0.05); Estelite Asteria için avokadolu smoothie, pembe smoothie ve distile suya kıyasla istatistiksel olarak daha fazla renk değişimine neden olmuştur (p<0.05). Kompozit rezinler kıyaslandığında; portakal suyunda bekletme sonrası, Estelite Asteria, Charisma Topaz’a göre istatistiksel olarak daha fazla mikrosertlik değişimi göstermiştir(p<0.05). Ayrıca, distile suda bekletme sonrası, Charisma Topaz, Estelite Asteria’ya kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek mikrosertlik ve renk değişimi göstermiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Smoothieler, her iki kompozit rezinde benzer mikrosertlik değişimine neden olmuştur. Ayrıca, nanohibrit kompozit rezinde smoothieler arasında renk değişimi açısından fark gözlenmemişken; supra-nanohibrit kompozit rezinde avokadolu smoothie, pembe smoothieye kıyasla daha fazla renk değişimine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Smoothie, sertlik, renk, nano, kompozit rezin

The effect of smoothies on the microhardness and color change of nano composite resin

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Ayşenur Tunç, Zümrüt Ceren Özduman, Evrim Dalkılıç
Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, İstanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the effect of smoothies on the microhardness and color of nano composite resins.
METHODS: Two different nanocomposite resins were used: nanohybrid (Charisma Topaz, Kulzer GmbH) and supra-nanohybrid composite resin(Estelite Asteria, Tokuyama Corp.). Total 120 disc-shaped composite resin specimens were prepared using teflon molds (4x2 mm) (N=60). All specimens were polymerized with LED light curing unit(1000mW/cm2) and subdivided into 4 groups according to the immersion beverages: pink smoothie, avocado smoothie, orange juice and distilled water. Before and after immersion in beverages, Vickers hardness tester and spectrophotometer were used to measure the microhardness (n=5) and color (n=10) values. Microhardness and color change data were analyzed with Kruskal Wallis, Dunn, two-way variance and Bonferroni tests (p<0.05).
RESULTS: All beverages caused the reduction in microhardness values for Estelite Asteria while only avocado smoothie caused the reduction in microhardness values for Charisma Topaz. When comparing the beverages, distilled water caused statistically higher microhardness than avocado smoothie for Charisma Topaz (p<0.05); while no significant differences were found for Estelite Asteria (p>0.05). Avocado smoothie and distilled water caused statistically higher color change than orange juice for Charisma Topaz (p<0.05); while avocado smoothie caused statistically higher color change than pink smoothie and distilled water for Estelite Asteria (p<0.05). When comparing the composite resins, after immersion in orange juice, Estelite Asteria showed statistically higher microhardness change than Charisma Topaz (p<0.05). Besides, after immersion in distilled water, Charisma Topaz showed statistically higher microhardness and color change than Estelite Asteria (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Smoothies caused similar microhardness changes for both composite resins. Besides, no differences in color change were observed among the smoothies for nanohybrid composite while avocado smoothie caused higher color change than pink smoothie for supra-nanohybrid composite.

Keywords: smoothie, hardness, color, composite resin

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Ayşenur Tunç, Zümrüt Ceren Özduman, Evrim Dalkılıç. The effect of smoothies on the microhardness and color change of nano composite resin. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 159-165

Sorumlu Yazar: Burcu Oğlakçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale