ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı yapıdaki rezin kompozit ve CAD/CAM materyallerinin renk stabilitelerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 10-19 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.44227

Farklı yapıdaki rezin kompozit ve CAD/CAM materyallerinin renk stabilitelerinin incelenmesi

Elif Türkeş Başaran, Burcu Dikici, Esra Can
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı kahve ve kırmızı şarabın mikro-hibrit (G-aenial;GC), hibrit (Fantasista;Sun Med.), nano-hibrit (GrandioSO;VoCo), nano-seramik (CeramX Duo;- Dentsply Sirona) ve mikrofil (Metafil CX;Sun Medikal) yapıdaki rezin kompozit materyalleri ile nano-seramik hibrit CAD/CAM (Grandio Blocs;VoCo) materyalinin renk stabilitesi üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada beş farklı rezin kompozit materyalinden metal kalıplar kullanılarak 8x2 mm boyutlarında 30’ar örnek hazırlandı. Nano-seramik hibrit CAD/CAM örnekleri ise bloklardan kesilerek (10x2x2mm) elde edildi (n=30). Tüm örneklerin başlangıç L*a*b* değerleri spektrofotometreyle ölçüldü ve her bir materyal grubu rastgele yapay tükürük (kontrol), kahve ve kırmızı şarap olmak üzere 3 gruba ayrıldı (n=10). Kahve ve kırmızı şarap örnekleri 6 saat solüsyonda ve 18 saat yapay tükürükte, kontrol grubundaki örnekler ise 24 saat yapay tükürükte bekletildi. 1. ve 2. haftaların sonunda örneklerin L*a*b* ölçümleri tekrarlandı. Renk değişimi CIEL*a*b* (ΔE) ve CIEDE2000 (ΔE00) renk değerlendirme sistemlerine göre değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak bağımlı örneklem t-testi, iki yönlü varyans analizi ve post hoc Tukey testi kullanılarak karşılaştırıldı (α=0,05).
BULGULAR: Tüm materyallerde, kontrol grubunda gözle algılanabilir düzeyde renklenme görülmezken, 1. hafta sonunda kırmızı şarapta, 2. hafta sonunda ise kırmızı şarap ve kahvede belirgin düzeyde renk değişimi gözlendi. 2. hafta sonunda kahve solüsyonunda istatistiksel olarak en yüksek ΔE değerleri Fantasista'da, kırmızı şarapta ise Fantasista ve G-aenial’da saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Renklendirici içecekler farklı yapıdaki rezin kompozit materyallerinde klinik olarak kabul edilebilir sınırların üstünde renk değişimine neden olurken kırmızı şarap renk stabilitesini en fazla etkileyen içecek olmuştur. Mikrofil, nano-hibrit, nano-seramik kompozitler ve nano-seramik hibrit CAD/CAM blok, renk stabilitesi açısından mikro-hibrit ve hibrit kompozitlere göre daha başarılı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: rezin kompozit, renk stabilitesi, CAD/CAM materyali.

Evaluation of color stability of resin composite and CAD/CAM materials with different structures

Elif Türkeş Başaran, Burcu Dikici, Esra Can
Department of Restorative Dentistry, Yeditepe University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of coffee and red wine on the color stability of micro-hybrid (G-aenial;- GC), hybrid (Fantasista;Sun Medical), nano-hybrid (Grandio- SO;VoCo), nano-ceramic (CeramX Duo;Dentsply Sirona) and microfill (Metafil CX;Sun Med) resin composites and nano-ceramic hybrid CAD/CAM material (Grandio Blocs;VoCo).
METHODS: Samples (8x2mm) were prepared from five different resin composites and nano-ceramic hybrid CAD/CAM samples (10x2x2mm) were prepared by cutting from blocks (n=30). The initial L*a*b* values were measured by spectrophotometer. Each group was randomly divided into 3 subgroups as artificial saliva (control), coffee and red wine (n=10). Control group was stored in artificial saliva while experimental groups were immersed in solutions for 6 hours and kept in artificial saliva for 18 hours. Values were re-measured after 1-week and 2-week. Color change was calculated with CIEL*a*b* (ΔE) and CIEDE2000 (ΔE00) formulas. Statistical analyses were performed by paired samples t-test, two-way ANOVA and post hoc Tukey test (α=0.05).
RESULTS: While there was no perceptible discoloration in all materials in control group, significant changes were observed in red wine after one week and in both red wine and coffee after two weeks. The highest ΔE values in coffee solution were found in Fantasista, and in red wine Fantasista and G-aenial (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: While staining beverages caused discoloration above clinically acceptable limits on different types of resin composites, red wine was the beverage affected the color stability the most. Microfill, nano-hybrid, nano- ceramic composites and nano-ceramic hybrid CAD/ CAM block were found more resistant to color change than micro-hybrid and hybrid composites.

Keywords: resin composite, color stability, CAD/CAM material

Elif Türkeş Başaran, Burcu Dikici, Esra Can. Evaluation of color stability of resin composite and CAD/CAM materials with different structures. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 10-19

Sorumlu Yazar: Elif Türkeş Başaran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale