ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Maksillofasiyal kırık olgularının değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 311-316 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.08108

Maksillofasiyal kırık olgularının değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma

Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coskunses, Bahadir Kan
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kırıkların; yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması ve kırıkların anatomik lokasyonu ile ilişkilerinin karakterize edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Maksilla veya mandibula kırığı tanısı ile Temmuz 2013-Haziran 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'na başvuran ve tedavi edilen 79 hasta çalışmamıza dahil edildi. Yaş, cinsiyet, etiyoloji, zaman dağılımı, kırık yeri ve tedavi protokolleri ile ilgili veriler toplandı ve değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya 101 kırığı olan toplam 79 hasta dahil edildi. Sonuçlar, yaşları 7 ile 65 arasında değişen ve yaş ortalaması 31,36 ± 13,07 olan 58 (%73,4) erkek ve 21 (%26,6) kadından elde edildi. Trafik kazaları (%30,4) travma etiyolojisinin en önemli nedeniydi ve bunu darp (%27,8) ve düşmeler (%17,7) izlemekteydi. En sık kırılan anatomik bölgeler angulus (%34,6) ve parasimfiz bölgeler (%17,8) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Maksillofasiyal kırıklar çeşitli yüz travmalarından kaynaklanmaktadır. Trafik kazası ve darp, bu kırıklar için en yaygın etiyolojik faktörlerdir. Toplumdaki düşmeleri, trafik kazalarını ve saldırganlığı azaltmak için önleyici eylemlerin daha iyi anlaşılması, insanların yaşam kalitesi açısından yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Maksillofasiyal fraktür, maksillofasiyal travma, etiyoloji

Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coskunses, Bahadir Kan
Kocaeli University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kocaeli

INTRODUCTION: The purpose of this study is to characterize the fractures in relation to age, gender, mechanism of injury, and anatomic location of fractures.
METHODS: Seventy-nine patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of Kocaeli University Faculty of Dentistry between July 2013 and June 2018 with the diagnosis of the maxilla or mandible fracture and who have been treated, were included in our study. Data were collected regarding age, sex, etiology, time distribution, site of the fracture, treatment protocol and evaluated.
RESULTS: A total of 79 patients with 101 fractures were included in this study. The results were achieved from 58 (73.4%) males and 21 (26.6%) females, whose ages ranged from 7 to 65 years and the mean age was 31.36±13.07. Traffic accidents (30.4%) were the major cause of etiology of the trauma and followed by violence (27.8%) and falls (17.7%). The most common fractured anatomic sites were angulus (34.6%) and parasymphyseal regions (17.8%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Maxillofacial fractures result from various types of facial trauma. Traffic accident and violence are the most common etiological factors for these fractures. A deeper understanding of preventive actions to reduce falls, traffic accidents and aggression in the population can be beneficial to people in terms of quality of life.

Keywords: Maxillofacial fracture, maxillofacial trauma, etiology.

Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coskunses, Bahadir Kan. Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 311-316

Sorumlu Yazar: Hatice Hoşgör, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale