ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Atmosferik soğuk plazma uygulamasının titanyum meş üzerindeki etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 25-30 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.06078

Atmosferik soğuk plazma uygulamasının titanyum meş üzerindeki etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Hüseyin Akçay1, Harun Görgülü1, Utku Kürşat Ercan2, Murat Ulu1, Fatma İbiş2, Emina Afra Demirci2, Ozan Karaman2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bariyer membranlar kemik defektlerinde boş bir alan oluşturması ve kan pıhtısını stabilize ederek yumuşak doku göçünün engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bariyer olarak kullanılan materyaller biyouyumluluk, doku integrasyonu, boşluk oluşturma yeteneği ve klinik kullanımını geliştirmek için bazı fiziko-kimyasal özellikler ile karakterize edilmelidir. Çalışmanın amacı çeşitli malzemelerde yüzey enerjisini ve ıslanabilirliğini artırdığı gösterilmiş olan atmosferik soğuk plazmanın(ASP), titanyum meş yüzeyine uygulanmasıyla yüzeyde meydana gelen hücre tutulumunun, protein adsorbsiyonunun ve ıslanabilirliğin açısal olarak incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1x1 cm boyutlarında, 0,3 mm kalınlığında 1,6 mm delik çapı içeren meşler, özel üretim mikrosaniye darbeli plazma güç kaynağı kullanılarak elde edilen dielektrik bariyer deşarj (DBD) hava plazma ile muamele edilmiştir. Meşlerde kontrol grubunda herhangi bir uygulama yapılmazken, çalışma grubundaki meşlere 90 saniye boyunca mikrosaniye plazma jeneratörü ile ASP uygulaması yapılmıştır. Temas açısı ölçümleri gonyometre kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Islanabilirlik değerlendirmesinde en iyi sonucun 90 saniyelik zaman diliminde ölçüldüğü görülmüştür. 6 saatlik inkübasyon periyodu sonrasında inkübatörden çıkarılan örneklerde protein miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 24 saatlik zaman diliminde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0.05). Hücre canlılığı ve üremesinde 1. günde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) ancak 3. ve 5. günlerde anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son zamanlarda argon atmosferik basınç plazmasının titanyum disklerde hücre yayılmasını ve ıslanabilirliği artırdığı rapor edilmiştir. Islanabilirlik açısından bakıldığında diğer çalışmalarla uyumlu olarak bizim çalışmamızda da ASP uygulamasının ıslanabilirliği artırdığı ve kontak açısını düşürdüğü sonucuna varılmıştır. Uzun dönemde hücre tutunması ve çoğalması üzerinde etkileri görülmektedir. Sonuç olarak konuyla ilgili daha ileri deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Meş, atmosferik soğuk plazma, protein adsorbsiyonu, hücre kültürü

Evaluation of the effect of atmospheric cold plasma application on titanium mesh as In vitro

Hüseyin Akçay1, Harun Görgülü1, Utku Kürşat Ercan2, Murat Ulu1, Fatma İbiş2, Emina Afra Demirci2, Ozan Karaman2
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Biomedical Engineering,İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Barrier membranes are used to create an empty space in the bone defects and to stabilize the blood clot to prevent soft tissue migration. Materials used as barriers should be characterized by some physico-chemical properties to improve biocompatibility, tissue integration, void formation ability and clinical use. The application of atmospheric cold plasma(ACP), which has been shown to increase surface energy and wettability in various materials intended to work, angularly examines and correlates the cellular uptake, protein adsorption and wettability on the surface of the titanium mesh.

METHODS: Mesh with dimensions of 1x1 cm and a diameter of 1.6 mm with a thickness of 0.3 mm was treated with air barrier plasma obtained by using a specially produced microsensor pulsed plasma power source. While there is no application in the control group, the mills in the study group were subjected to ACP application with microgeneration plasma generator for 90 seconds. The contact angle measurements were made using a goniometer.
RESULTS: The best result in the wettability evaluation was found to be measured in 90 seconds time. There was no statistically significant difference between the amount of protein in samples removed from the incubator after 6 hours of incubation period (p>0.05). There is a statistically significant difference between the groups in the 24-hour time frame (p<0.05). No significant difference was found on day 1 in cell viability (p>0.05) and expression, but a significant difference was found on days 3 and 5 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Recently, argon atmospheric pressure plasma has been reported to increase cell diffusion and wettability in titanium discs. In terms of wettability, in accordance with other studies, our work also resulted in the ACP application increasing the wettability and decreasing the contact angle. Long-term effects on cell adhesion and proliferation are seen. Consequently, there is a need for further experimental and clinical studies of the subject.

Keywords: Mesh, atmospheric cold plasma, protein adsorption, cell culture

Hüseyin Akçay, Harun Görgülü, Utku Kürşat Ercan, Murat Ulu, Fatma İbiş, Emina Afra Demirci, Ozan Karaman. Evaluation of the effect of atmospheric cold plasma application on titanium mesh as In vitro. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 25-30

Sorumlu Yazar: Harun Görgülü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale