ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Evre III Derece C Periodontitisli Bireylerde Periodontal İnflame Yüzey Alanına Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 213-219 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.99267

Evre III Derece C Periodontitisli Bireylerde Periodontal İnflame Yüzey Alanına Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Etkisi

Bilge Kabacaoğlu1, Hafize Öztürk Özener2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada evre III derece C periodontitisli bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin periodontal inflame yüzey alanı (PİYA) skoruna ve periodontal klinik parametrelere etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya sistemik olarak sağlıklı ve sigara içmeyen 10 periodontal sağlıklı (sağlıklı grup) ve 10 evre III derece C periodontitis (periodontitis grup) teşhisi konmuş toplam 20 kişi dahil edildi. Plak indeks, gingival indeks, sondalamada kanama (SK), sondalama derinliği (SD) ve klinik ataşman seviyesi başlangıç değerleri kaydedildi. PİYA skoru, SD ve SK verileri kullanılarak Excel tablosunda hesaplandı. Periodontitis hastalarına ağız hijyeni eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesini içeren cerrahi olmayan periodontal tedavi uygulandı. Birinci ve 3. ayda periodontitis grubunda klinik ölçümler tekrarlandı. Rezidüel cep bölgesi olarak SD≥5 mm ve SK (+) olan bölgeler kabul edildi. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS paket programında değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Başlangıçta PİYA skoru ve klinik parametre değerleri periodontitis grubunda sağlıklı grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.001). Periodontitis grubunda 1. ve 3. ayda tüm klinik parametrelerde başlangıca göre anlamlı azalma gözlendi (p<0.001). Ortalama PİYA skoru, başlangıçta sağlıklı grubunda 57.65±27.72 mm2, periodontitis grubunda 1271.32±522.95 mm2, 1. ayda 294.86±113.61 mm2 ve 3. ayda 166.60±73.09 mm2 olarak tespit edildi. Tüm değerlendirme zamanlarında PİYA skoru ve rezidüel cepler arasında pozitif korelasyon tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, periodontitis varlığında yüksek olan PİYA skorunun cerrahi olmayan periodontal tedavi ile azaldığı görülmektedir. Ayrıca, PİYA skorunun rezidüel cepler ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: periodontal depriman, periodontal indeks, periodontitis

Effect of Non-Surgical Periodontal Treatment on Periodontal Inflamed Surface Area in Patients with Stage III Grade C Periodontitis

Bilge Kabacaoğlu1, Hafize Öztürk Özener2
1Department of Periodontology, Institute of Health Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It was aimed to evaluate the effect of non-surgical periodontal treatment (NSPT) on periodontal inflamed surface area (PISA) and periodontal clinical parameters in patients with stage III grade C periodontitis
METHODS: Total of non-smoker and systemically healthy 20 patients, 10 periodontal healthy (healthy group), 10 stage III grade C periodontitis (periodontitis group) were included in this study. Plaque index, gingival index, bleeding on probing (BoP), probing depth (PD), and clinical attachment level were recorded at baseline. PISA scores were calculated in an Excel spreadsheet using PD and BoP. NSPT was applied to periodontitis patients. In group Periodontitis, all periodontal parameters were reevaluated at 1 and 3 months following NSPT. Periodontal pockets with PD≥5 mm and BoP(+) defined as residual pockets. Data were evaluated in the SPSS program. Statistical significance was accepted as p< 0.05.
RESULTS: At baseline, PISA and periodontal clinical parameters were significantly higher in periodontitis group than in healthy group (p<0.001). In periodontitis group a significant decreases were observed at 1 and 3 months following NSPT in all clinical parameters compared to baseline. The mean PISA score was 57.65±27.72 mm2 in the healthy group at baseline, 1271.32±522.95 mm2 in the periodontitis group, 294.86±113.61 mm2 at 1 month, and 166.60±73.09 mm2 at 3 months. A positive correlation was detected between PISA score and residual pockets.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limits of this study, it was concluded that PISA score, which was increased in the presence of periodontitis, decreases with NSPT. In addition, PISA score was closely related to residuel pockets.

Keywords: periodontal debridement, periodontal indices, periodontitis

Bilge Kabacaoğlu, Hafize Öztürk Özener. Effect of Non-Surgical Periodontal Treatment on Periodontal Inflamed Surface Area in Patients with Stage III Grade C Periodontitis. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 213-219

Sorumlu Yazar: Hafize Öztürk Özener, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale