ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 69-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.74946

Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma

Gizem Ince Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ara yüz temizliğinde kullanılan üç farklı temizlik aracının temizleme etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yetmiş iki adet ara yüz çürüğü veya restorasyonu olmayan çekilmiş insan dişi farklı ara yüz boşlukları yaratmak amacıyla kesiciler, küçük azılar ve büyük azılar olarak üç gruba ayrıldı. Dişler, orijinale yakın dar ve geniş kontak oluşturularak rezin gingiva modeline gömülüp, dişlerin aproksimal yüzeylerini gözlemlemek için interdental alandan ayrılan ve modelaj mumu ile yeniden birleşebilen bir rezin model oluşturuldu. Mikrobiyal dental plağı taklit etmek amacıyla dişlerin ara yüzleri kontak spreyi ile (0-Spray OkklusionssSpray, Scheftner, Almanya) boyanıp dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraflandı. Boyutları birbirine denk olan ara yüz fırçaları (TePe® 0.45, 0.6) ile plastik ara yüz temizleyicisi (TePe EasyPick™, XS/S, M/L) ve kürdanlar (TePe® Dental Stick Slim/Medium) seçildi. Uygulanan kuvvetleri standardize etmek amacıyla Evrensel Test Cihazı (Instron®) kullanıldı. Kaldırılan boya miktarını ölçmek amacıyla mum ile birleşebilen model ayrılıp, her dişin aproksimal yüzeyi aynı açı ve mesafeden fotoğraflandı. İlk ve son fotoğraflar AutoCAD™ programı ile karşılaştırılıp, temizlenen boya miktarı hesaplandı.
BULGULAR: Uygulama sonrası üç grupta da istatistiksel olarak anlamlı değişim saptandı (p<0.05). Rölatif temizleme alanı ara yüz fırçası kullanılan gruplarda plastik ara yüz temizleyicisi ve tahta kürdan kullanılan gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ara yüz fırçalarının temizleme etkinliği, plastik ara yüz temizleyici ve tahta kürdanlara göre daha yüksek tespit edildi. Bu çalışmanın bulguları, farklı ara yüz temizleyici ajanların temizleme etkinliği ve kullanım kolaylığı açısından farklı hasta gruplarında değerlendirildiği klinik çalışmalar için umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: Ara yüz temizliği, ara yüz fırçası, kürdan, plastik ara yüz temizleyici

Evaluation of the cleaning eff icacy of three different interdental cleaning devices: an in vitro study

Gizem Ince Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to compare the cleaning efficacy of three different interdental cleaning devices.
METHODS: Seventy two extracted human teeth without approximal caries and restorations were separated to three groups as incisors, premolars and molars, including twenty four per each. All teeth were embedded into acrylic resin and the models were designed to be separable from the interproximal parts. To imitate the interdental plaque, the interproximal areas of the teeth were dyed with contact spray (0-Spray OkklusionssSpray, Scheftner, Germany). Three groups of approximately same sized interdental cleaning devices, rubber interdental pick (Tepe Easypick™ XS/S, M/L), interdental brush (TePe® 0.45, 0.6) and wooden sticks (TePe® Dental Stick Slim/Medium) were selected. To standardize the force applied, Universal Test Machine (Instron®) was used. After the application of interdental devices, the teeth were separated from the interproximal surfaces to analyse the cleaned areas. The teeth were digitally photographed and by using AutoCAD™ software, the dye removal was calculated.
RESULTS: All groups showed statistically significant differences in terms of relative cleaning area after interdental cleaning device application (p<0.05). However, relative cleaning area was found to be significantly higher in interdental brush groups compared to rubber interdental pick and wooden stick groups, respectively (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that interdental brushes’ relative cleaning efficacy was better than that of rubber interdental picks and wooden sticks. Results of the present study are promising for the future clinical studies evaluating the plaque removal efficacy of different interdental cleaning devices as well as the ease of use in different periodontally diseased and healthy populations.

Keywords: Interdental cleaning, interdental brush, rubber pick, dental stick

Gizem Ince Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru. Evaluation of the cleaning eff icacy of three different interdental cleaning devices: an in vitro study. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 69-74

Sorumlu Yazar: Gizem Ince Kuka, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale