ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Er: YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 16-22 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.50469

Er: YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması

Nilüfer Üstün1, Yeliz Güven2, Asiye Nur Dinçer3, Elif Bahar Tuna2, Emre Özel4
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti AD, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, İstanbul
4Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Er: YAG lazer ya da yüksek hızlı döner aletler ile kavite hazırlığı yapılan ve üç farklı akışkan kompozit materyali kullanılarak gerçekleştirilen sınıf V restorasyonlarda kenar mikrosızıntılarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu in-vitro çalışmada, toplam 33 adet üçüncü büyük azı dişlerinin bukkal ve lingual yüzeylerinde Er: YAG lazer ya da frez kullanılarak sınıf V kaviteler hazırlanan örnekler altı gruba (n=11) ayrıldı ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak üç farklı akışkan kompozit ile restore edildi. Grup 1: Lazer ile hazırlık (lh)+Estelite Flow Quick High flow (EF); Grup 2: lh+G-aenial Flo (GF); Grup 3: lp+Herculite XRV Ultra Akış (HF); Grup 4: Frez ile hazırlık (fh)+EF; Grup 5: fh+GF; Grup 6: fh+HF. Isısal çevrim uygulanmasının ardından örnekler %0,5 metilen mavisi solüsyonunda 24 saat süresince bekletildi. Boya penetrasyonu sonucu oluşan mikrosızıntı, stereomikroskop altında x40 büyütme ile incelendi. Verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı (p<0,05).
BULGULAR: Grup 3’te oluşan mikrosızıntı düzeyi grup 2’ye göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşük bulunurken (p: 0,042), diğer gruplar arasındaki mikrosızıntı düzeylerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı. Gruplardaki gingival ve oklüzal yüzeyler karşılaştırıldığında mikrosızıntı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sınıf V kavite hazırlığında yüksek hızlı döner alet ya da Er: YAG lazer uygulaması ve bu kavitelerin restorasyonlarında farklı akışkan kompozit materyallerinin kullanılması, oklüzal ve gingival kenarlarda oluşan mikrosızıntı düzeyini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikrosızıntı, Er: YAG lazer, Yüksek hızlı döner alet, Kavite hazırlığı, Akışkan kompozitler.

Assessment of the marginal microleakage of flowable composites in class V cavities prepared by Er: YAG laser and high-speed bur

Nilüfer Üstün1, Yeliz Güven2, Asiye Nur Dinçer3, Elif Bahar Tuna2, Emre Özel4
1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Istanbul Medipol University, Istanbul
2Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul University, Istanbul
3Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Bezmiâlem Vakif University, Istanbul
4Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Kocaeli University, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the Er: YAG laser and high-speed bur cavity preparation on the marginal microleakage of class V cavities restored with three different flowable composites.
METHODS: This in-vitro study was conducted on class V cavities prepared on buccal and lingual surfaces of 33 third molar teeth in six groups (n=11) of Er: YAG laser and bur preparation. The cavities were restored with three different flowable composites according to the manufacturer’s instructions. Group 1: Laser preparation (lp)+Estelite Flow Quick High flow (EF); Group 2: lp+G-aenial Flo (GF); Group 3: lp+Herculite XRV Ultra Flow (HF); Group 4: Bur preparation (bp)+EF; Group 5: bp+GF; Group 6: bp+HF. After thermocycling, the teeth were immersed in 0.5% methylene blue dye for 24 hours. The teeth were examined under a stereomicroscope at ×40 magnification to detect the microleakage. Data were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests (p<0.05).
RESULTS: While the microleakage in group 3 was found significantly lower than group 2 (p: 0.042), there was no significant difference among the other groups (p>0.05). In terms of gingival and occlusal surfaces, no statistically significant difference in microleakage was observed among all groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Class V cavity preparations with high-speed bur and Er: YAG laser, and the use of different flowable composites did not influence the microleakage at the gingival or occlusal margins.

Keywords: Microleakage, Er: YAG laser, High-speed bur, Cavity preparation, Flowable composites.

Nilüfer Üstün, Yeliz Güven, Asiye Nur Dinçer, Elif Bahar Tuna, Emre Özel. Assessment of the marginal microleakage of flowable composites in class V cavities prepared by Er: YAG laser and high-speed bur. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 16-22

Sorumlu Yazar: Yeliz Güven, Türkiye
LookUs & Online Makale