ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi lisans ve öğretim üyesi kliniklerine başvuran hastaların dental anksiyete ve korku açısından değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 37-48 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.04764

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi lisans ve öğretim üyesi kliniklerine başvuran hastaların dental anksiyete ve korku açısından değerlendirilmesi

Gül Merve Yalçın Ülker1, Aleyna Kucur2, Deniz Gökçe Meral1
1İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental korku ve anksiyete, hem diş hekimlerini dental tedaviler sırasında zorlamakta; hem de hastaların ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi lisans ve öğretim üyesi kliniklerine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri, duygusal cevapları ve dental tecrübelerine göre dental anksiyete ve korku seviyelerindeki farklılıkların incelenmesi ve tedavilerini yapan hekiminin tecrübesinin bu parametrelere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı lisans ve öğretim üyesi kliniklerine diş çekimi için başvuran hastalara 10 adet demografik bilgilerini ve daha öncekileri dental tecrübelerini sorgulayan, 11 adet dental korkuyu sorgulayan, 5 adet de dental anksiyeteyi sorgulayan sorular elektronik bir anket aracılığı ile tedavilerinden hemen önce yöneltilmiştir. Normal dağılıma uygunluk Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir.Dental korku ve anksiyete puanlarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney- U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Önem düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: Lisans ve öğretim üyesi kliniklerine başvuru tiplerine göre hastaların dental korku düzeylerindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve lisans kliniğinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,036).Hastalar cinsiyete göre dental korku ve anksiyete açısından karşılaştırıldığında, erkeklerde her iki değişkenin de istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir (p=0,002;p<0,001).Yaş gruplarına göre dental korku düzeyinin en yüksek 45-54 yaş grubundaki, en düşük 18-29 yaş grubundaki hastalarda olduğu gözlenmiştir(p=0,009).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dental korku açısından tedavi olunan kliniğe göre bir fark gözlenirken, dental anksiyete açısından bir farklılık gözlenmemiştir. Çalışmanın sonucuna göre erkek hastaların dental anksiyete ve korku düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 45-54 yaş grubunun en yüksek dental korku seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir. Bu farklılıkların geçmiş dental tecrübelerden kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağız cerrahisi eğitimi, dental anksiyete, dental korku, diş çekimi, modifiye dental anksiyete skalası, lisans kliniği.

Assessment of dental anxiety and fear levels of patients referred to undergraduate and academic staff clinics in Oral and Maxillofacial Surgery Department

Gül Merve Yalçın Ülker1, Aleyna Kucur2, Deniz Gökçe Meral1
1Istanbul Okan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul
2Istanbul Okan University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Dental fear and anxiety are challenging dentists during dental treatments;and also negatively affect the orodental health of patients. In this study, it was aimed to evaluate differences in dental anxiety and fear levels of patients who referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery( OMFS) undergraduate and academic staff clinics according to the sociodemographic characteristics, emotional responses and dental experiences,and to evaluate the effect of clinicians’ experience on these parameters.
METHODS: Patients referred to undergraduate and academic staff clinics of OMFS were questioned with 10 questions regarding demographic information and previous dental experiences,11 questions regarding dental fear, and 5 questions regarding dental anxiety. Compliance with normal distribution was examined by Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests.Mann-Whitney- U and Kruskal Wallis tests were used to compare dental fear and anxiety scores. Significance level was taken as p<0.05.
RESULTS: There was a statistically significant difference in dental fear levels of patients according to type of the clinic, it was higher in undergraduate clinic(p=0.036).When patients were compared in terms of dental fear and anxiety by gender, it was found that both variables were at statistically significantly higher levels in men(p=0.002;p<0.001). Dental fear level was highest in 45-54 age group and lowest in 18-29 age group(p=0.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: While a difference was observed in terms of dental fear according to type of the clinic, no difference was observed in terms of dental anxiety.Males had higher dental anxiety and fear levels. 45-54 age group had the highest dental fear level. It has been concluded that these differences may stem from past dental experience.

Keywords: Dental anxiety, dental fear, modified dental anxiety scale, undergraduate clinic, oral surgery teaching, tooth extraction.

Gül Merve Yalçın Ülker, Aleyna Kucur, Deniz Gökçe Meral. Assessment of dental anxiety and fear levels of patients referred to undergraduate and academic staff clinics in Oral and Maxillofacial Surgery Department. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 37-48

Sorumlu Yazar: Gül Merve Yalçın Ülker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale