Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Ortodontide Ürün Tasarımına Sistematik Yaklaşım: Çoklu-Durum Analizi İle Tasarım Odaklı Düşünme Yönteminin Kullanımı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 11-19 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.88709  

Ortodontide Ürün Tasarımına Sistematik Yaklaşım: Çoklu-Durum Analizi İle Tasarım Odaklı Düşünme Yönteminin Kullanımı

Muhsin Çifter
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, tasarım odaklı düşünme yönteminin yeni ürün geliştirme süreçlerinde nasıl etkin kullanılabileceğine dair, ortodontistler ve tasarımcılar arası bir iş birliği modelini ortaya koymayı hedeflemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, tasarım odaklı düşünme modelinden faydalanılarak, ortodonti alanına yönelik 2 ürün geliştirme çalışması bütünsel olarak çoklu-durum analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması çapraz durum sentezi ile yorumlanarak bir iş birliği tasarım modeli önerisi oluşturulmuştur.
BULGULAR: Seçilen her iki çalışma da, tasarım odaklı düşünme yöntemi kullanılarak ortodonti alanına yönelik ürün tasarımı sürecini ortaya koymakla birlikte, bağlam farklılıklarından dolayı farklı yaklaşımların benimsenmesini gerektirmiştir. Durumlar çapraz-durum sentezi ile değerlendirildiğinde, tasarım iş birliği açısından önemli benzerliklerinden 9 tema oluşturmuştur. Bu temalar, tasarım odaklı düşünme modelinin literatürde belirtilen ilham alma, fikirleştirme ve hayata geçirme aşamalarıyla ilişkilendirilerek tasarım sürecinde uzman hekim ve tasarımcıların iş birliği etkinliğini artıracak “anlamlandırma”, “somutlaştırma” ve “doğrulama” aşamalarının tespitini sağlamıştır. Bu doğrultuda ortodonti alanına uygun bir tasarım iş birliği modeli geliştirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodonti alanında kullanılan ekipmanların gerek hasta gerekse de hekim deneyimine olan etkisi ve bu ekipmanların tasarım süreçlerinin meslek pratiği ile doğrusal ilişkisi ürün geliştirme sürecinde tasarımcı – uzman hekim iş birliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu doğrultuda tasarım odaklı düşünme modelinin etkin kullanımı, tasarlanacak yeni ürünlerin hasta odaklı ve efektif olmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, tasarım odaklı düşünme, endüstriyel tasarım


A Systematic Approach to Product Design in Orthodontics: Using Multi-Case Analysis and Design Thinking

Muhsin Çifter
Department of Orthodontics, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to present a collaborative model between orthodontists and designers on how to use the design thinking method effectively in new product development processes.
METHODS: In this study, two product development studies using design thinking model in the field of orthodontics were evaluated holistically by multi-case analysis method. The comparison of the evaluation results was interpreted with cross-case synthesis and a design model proposal for collaboration was formed.
RESULTS: Although both cases reflected designing products for orthodontics by using the design thinking method, different approaches were required because of the contextual differences. When the cases were evaluated with cross-case synthesis, 9 themes were constituted from their important similarities in terms of design collaboration. These themes had then been associated with the inspiration, ideation and implementation phases of the design thinking model, which enabled the identification of the “sense-making”, “embodying” and “verification” stages that will increase the collaboration efficiency of the specialists and designers in the design processes. In this direction, a design collaboration model suitable for orthodontics has been developed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effect of the equipment used on both the patient and the specialists in the field of orthodontics and the linear relationship between the design processes and the professional practice of these equipments, make the cooperation between designers and specialists inevitable in product development process. In this direction, effective use of design thinking model will ensure that the new products to be designed will be patient-centered and effective.

Keywords: Orthodontics, design thinking, industrial design


Muhsin Çifter. A Systematic Approach to Product Design in Orthodontics: Using Multi-Case Analysis and Design Thinking. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 11-19

Sorumlu Yazar: Muhsin Çifter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale