Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Damak yarığı hastalarında fossa navicularis görülme sıklığının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 21-23 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.87597  

Damak yarığı hastalarında fossa navicularis görülme sıklığının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Nilüfer Ersan
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fossa navicularis, radyografik olarak klivusun inferior tarafında bir kemik kavitesi şeklinde gözlenen anatomik bir varyasyondur. Daha önceki çalışmalarda fossa navicularisin görülme sıklığının ender olduğu ortaya konmuş olsa da damak yarığı olan hastalardaki görülme sıklığı ile ilgili daha önce yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada amaç, damak yarığı olan hastalarda fossa navicularis görülme sıklığının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Herhangi bir sendromu olmayan ve damak yarığı bulunan 45 hastaya ait KIBT görüntüleri bu çalışmaya dahil edilmiştir. KIBT görüntüleri üzerinde sagital düzlemde fossa navicularis varlığı belirlenmiştir. Ayrıca bu hastalara ait yaş ve cinsiyet bilgileri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 45 hastanın 20’si (44.4%) kadın, 25’i (55.6%) erkektir. Yaşları 10 - <40 arasında değişen hastaların ortalama yaşı 18.5±7.6 olarak bulunmuştur. Hastaların 13’ünde (28.8%) fossa navicularis varlığı belirlenmiştir. Fossa navicularis gözlenen hastalardan 4’ü (8.9%) kadın iken, 9’u erkektir (20%). Yaşları 10-33 arasında değişen bu hastalarda ortalama yaş 22.4±8.2 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Damak yarığı olan hastalarda fossa navicularis görülme sıklığı, damak yarığı bulunmayan hastalar üzerinde yapılan daha önceki çalışmalarda rapor edildiğinden daha fazla bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: KIBT, radyoanatomi, damak yarığı, kranyum, fossa navicularis


Prevalence of fossa navicularis among cleft palate patients detected by cone beam computed tomography

Nilüfer Ersan
Yeditepe University Faculty of Dentistry, Dentomaxillofacial Radiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Fossa navicularis is an anatomic variation, radiographically demonstrating as a bony, notch-like dehiscence on the inferior aspect of the clivus. Even though, the prevalence of fossa navicularis was reported to be rare, there are no previous studies reporting the prevalence of fossa navicularis among cleft palate patients. The objective of this study is to determine the prevalence of fossa navicularis among cleft palate patients using cone beam computed tomography (CBCT).
METHODS: The study group consisted of nonsyndromic 45 cleft patients having a CBCT scan. On CBCT images, the presence of fossa navicularis was detected on sagittal plane. Age and gender of the patients were also recorded.
RESULTS: Among 45 patients, 20 (44.4%) were female, whereas 25 (55.6%) were male. Mean age of the patients, with an age range of 10 - <40, was found as 18.5±7.6. Fossa navicularis was identified in 13 cleft patients (28.8%). Among these patients, 4 were female (8.9%), whereas 9 were male (20%), and their age ranged between 10 and 33 (mean age: 22.4±8.2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of fossa navicularis in cleft palate patients was found to be higher than previously reported in noncleft patients.

Keywords: CBCT, radioanatomy, cleft palate, cranium, fossa navicularis


Nilüfer Ersan. Prevalence of fossa navicularis among cleft palate patients detected by cone beam computed tomography. Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 21-23

Sorumlu Yazar: Nilüfer Ersan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale