Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Promax Artefakt Azaltma Algoritmasının Titanyum ve Zirkonyum İmplantların Oluşturduğu Artefaktlar Üzerine Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 20-24 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.85530  

Promax Artefakt Azaltma Algoritmasının Titanyum ve Zirkonyum İmplantların Oluşturduğu Artefaktlar Üzerine Etkisi

Cansu Buyuk1, BELDE ARSAN1, TAMER LÜTFİ ERDEM1, Ozgur Erdogan2
1İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
2İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Artefaktlar görüntü kalitesini düşürürler. Literatürde titanyum (Ti) ve zirkonyum (Zr) implant artefaktları ile ilgili çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, farklı çekim parametreleri ile ProMax Artefakt Azaltma Algoritması’nın (AAA) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntülerinde Ti ve Zr implantların oluşturduğu artefaktlar üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Zr ve bir Ti implant sığır kaburgasına yerleştirildi. Bu kemik ProMax 3D Mid KIBT cihazı ile tarandı. Görüntüler 70, 76, 80, 86 ve 90 kVp’de, 2 farklı voksel boyutunda (0.2 ve 0.4 mm) elde edildi. AAA kullanılarak ve kullanılmadan 20 çekim yapıldı. Elde edilen görüntüler ImageJ programına aktarıldı. Ortalama gri değeri (GV) ve standart sapma (SD) ile kontrast-gürültü oranı (CNR) hesaplandı. İstatistiksel analizlerde Pearson’s korelasyon katsayısı, Student’s t-test, ANOVA and multipl regresyon analizi testleri kullanıldı.
BULGULAR: AAA her iki implant grubunda da SD’yi anlamlı derecede azalttı (p<0.001) ve bu azalma Zr implant için daha yüksekti. Algoritmanın aktivasyonu ile kVp ve Zr implanttaki SD arasında önemli bir negatif korelasyon gözlendi (p<0.05). Her iki implant grubunda da GV ve CNR değerleri anlamlı olarak yükseldi ve bu artış Zr grubunda daha yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zr, KIBT görüntülerini Ti’den daha fazla bozmaktadır. Promax cihazının AAA her iki implant grubunda da görüntü kalitesini iyileştirmektedir ve Zr implantlar üzerine etkisi daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, artefakt, gürültü, zirkonyum, dental implant


The Effects of Promax Artefact Reduction Algorithm on Artefacts Induced by Titanium and Zirconium Implants

Cansu Buyuk1, BELDE ARSAN1, TAMER LÜTFİ ERDEM1, Ozgur Erdogan2
1Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Istanbul Okan University,
2Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Istanbul Okan University,

INTRODUCTION: Artefacts reduce image quality. There are a limited number of studies regarding the artefacts of titanium (Ti) and zirconium (Zr) implants. The aim of this study was to evaluate and compare the effects of different acquisition parameters and ProMax artefact reduction algorithm (ARA) on the artefacts caused by Ti and Zr implants in cone beam CT (CBCT) images.
METHODS: One Zr and one Ti implant were inserted in a bovine rib. The bone was scanned with ProMax 3D Mid CBCT unit. Images were acquired using 70, 76, 80, 86 and 90 kVps at two different voxel sizes (0.2 and 0.4 mm). Twenty scans were obtained with and without using ARA. Acquired images were transferred to ImageJ program. Mean gray values (GV) and standard deviations (SD) were recorded and the contrast-noise ratio (CNR) was calculated. Statistical analysis was carried out with Pearson’s correlation coefficient, Student’s t-test, ANOVA and multiple regression analysis tests.
RESULTS: ARA reduced the SDs in both implant groups significantly (p<0.001) and this reduction was higher for the Zr implant. With the activation of the algorithm, significant negative correlation was observed between the kVp and SD of the Zr implant (p<0.05). The GVs and CNRs of both implant sides have improved significantly with the algorithm and the improvement was higher in Zr group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Zr deteriorates the CBCT images more than Ti. The ARA of the ProMax unit enhances the image quality of both implants and has greater impact on Zr implants.

Keywords: cone-beam computed tomography, artefacts, noise, zirconium, dental implant.


Cansu Buyuk, BELDE ARSAN, TAMER LÜTFİ ERDEM, Ozgur Erdogan. The Effects of Promax Artefact Reduction Algorithm on Artefacts Induced by Titanium and Zirconium Implants. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 20-24

Sorumlu Yazar: Cansu Buyuk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale