Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Ebeveyn dental kaygısının çocukların dental kaygısı üzerine etkileri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 146-151 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.82687  

Ebeveyn dental kaygısının çocukların dental kaygısı üzerine etkileri

Kübra Tonguç Altın1, Şirin Güner Onur2, Bersu Demetgül Yurtseven3, Çiğdem Altunok4, Nüket Sandallı5
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., İstanbul
2Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Edirne
3İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Bilişimi A.D., İstanbul
5Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., İstanbul (Emekli)

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin dental kaygı düzeylerinin çocukların dental kaygısı üzerine etkisinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na başvuran ve tedavileri 5. Sınıf öğrencileri tarafından Çocuk Diş Kliniği’nde gerçekleştirilen 6-12 yaşları arasındaki 78 çocuk ve onların ebeveynleri dahil edilmiştir. Çocukların kaygı düzeyleri, lokal anestezi uygulanarak dental tedavilerinin gerçekleştirildiği ilk tedavi seansı öncesinde ve sonrasında Venham Picture Test (VPT) kullanılarak, tedavi sırasında ise Frankl ve SEM (Sound, Eye, Motor) skalaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Tedavi seansının sonunda her çocuktan resim çizmesi istenmiştir. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen çizimler, Child Drawing: Hospital (CD: H) skalası kullanılarak çocuk diş hekimi ve psikolog tarafından skorlanmıştır. Çocukların tedavi seansında ebeveynlerinden sosyodemografik bilgileri içeren bir form doldurmaları istenmiştir. Ebeveynlerin dental kaygı düzeylerini belirlemek için beş sorudan oluşan Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS) kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, medyan, IQR) yanısıra VPT skalasının tedavi öncesi ve sonrası skorları arasında farklılığın belirlenmesinde Wilcoxon İşaret testi kullanılmıştır. Skalalar arasında ilişkinin belirlenmesinde Sperman korelasyon katsayısı ve Kendall tau-b katsayısı hesaplanmıştır.
BULGULAR: Ebeveynin kaygı düzeylerinin belirlendiği MDAS skalasının skorları ile çocukların kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Ebeveynlerin gelir düzeylerinin ebeveyn ve çocukların dental kaygı düzeyleri üzerine etkileri değerlendirildiğinde ailelerin gelir düzeyleri ile MDAS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p=0,815). Bununla beraber gelir düzeylerindeki farklılıkların çocukların dental kaygılarını etkilemediği ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir bulunmadığı görüldü (p>0,05). Annelerin eğitim düzeyleri ile ebeveyn MDAS değerleri ve çocukların kaygı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ebeveynlerin diş hekimi kaygılarının çocuklar dental kaygıları üzerinde etkili olmadığı görüldü. Ancak, daha fazla sayıda kişinin dahil edildiği cinsiyet ve yaş grupları arasındaki farklılıkların değerlendirileceği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ebeveyn, dental kaygı.


The influences of parental anxiety on dental anxiety in children

Kübra Tonguç Altın1, Şirin Güner Onur2, Bersu Demetgül Yurtseven3, Çiğdem Altunok4, Nüket Sandallı5
1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Trakya University, Edirne, Turkey
3Department of psychology, faculty of science, Istanbul University,Istanbul, Turkey
4Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Yeditepe University, Istanbul, Turkey, retired

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the effects of parental anxiety on the dental anxiety of the children.
METHODS: Seventy-eight children, aged 6–12 years, and their mothers participated in this study. At the end of the first treatment session the child was instructed to draw a picture of a person in a dental clinic. Children’s drawings were scored by a pediatric dentist and a psychologist using Child Drawing: Hospital (CD: H ) scale and Human Drawing Test. The findings were compared with Venham My Picture Test (VPT), SEM and Frankl scores. Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), was used to evaluate dental anxiety among the mothers. Data were analyzed by descriptive statistical methods (mean, standard deviation), Kruskal-Wallis, Mann Whitney U and Wilcoxon test were used for comparisons between groups. Spearman’s correlation coefficient was used for correlations between variables.
RESULTS: No statistically significant difference was observed between the parental MDAS scores and the Frankl, SEM, VPT CHD and HDF scores (p>0,05). And also, the differences of economic status between parents did not influence the dental anxiety levels of children and the differences were not statistically significant (p>0,05). There were no statistically differences between the maternal education levels and parental MDAS scores and the all scores of dental anxiety of children.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the children's dental anxiety was not influenced by of parental dental anxiety. On the other hand, this study should be improved by evaluating the differences from gender and age groups and with lots of children and parents to be able to participate in the further study.

Keywords: Children, parental, dental anxiety.


Kübra Tonguç Altın, Şirin Güner Onur, Bersu Demetgül Yurtseven, Çiğdem Altunok, Nüket Sandallı. The influences of parental anxiety on dental anxiety in children. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 146-151

Sorumlu Yazar: Kübra Tonguç Altın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale