Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Geleneksel Türk içeceklerinde bekletilen laminate geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 166-170 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.79663  

Geleneksel Türk içeceklerinde bekletilen laminate geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması

Ceyda Atabay1, Makbule Tuğba Tunçdemir2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Konservatif Diş Tedavisi A.D., Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı dört farklı geleneksel Türk içeceğinde bekletilen geçici restorasyon materyallerinin renk değişimlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört farklı laminate geçici restorasyon materyalinden (Protemp, Systemp, Integra, Temdent), 13 mm çapında, 2 mm kalınlığında 40’ar adet örnek hazırlandı. Örnekler dört farklı içeceğin içine konulmak üzere ayrıldı (distile su, şalgam, demirhindi şerbeti, Türk kahvesi). Örnekler bu içeceklerin içerisinde 1 hafta ve 4 hafta süreyle bekletildi. Örneklerin içeceklere konulmadan önceki ve sonraki L*, a* ve b* değerleri spektrofotometre kullanılarak kaydedildi ve ΔE değerleri hesaplandı. Materyal çeşidinin renk değişimi üzerindeki etkisinin tespit edilmesi için tek yönlü varyans analizi ve içecekler arası renk değişimi analizinde ise t-testi ve Mann Whitney U testi uygulandı.
BULGULAR: Farklı içeceklerde bekletilen örneklerden elde edilen ΔE* değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptandı (p<0,05). Değerlendirme sonucuna göre birinci ve dördüncü hafta değerlerine bakılarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Sadece içeceklerin renk değişimi üzerinde etkisi değerlendirildiğinde en yüksek renk değişimi demirhindi şerbeti solüsyonunda bekletilen örneklerde gözlendi. Materyaller arası değerlendirmede en fazla renk değişimi bis-akril kompozit rezin içerikli Systemp’te gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laminate geçici restorasyonların renk değişimi, kullanılan materyalin çeşidine ve içeceğin tipine göre değişmektedir. İçecekler değerlendirildiğinde en fazla renk değişimi demirhindi şerbeti ve daha sonra da şalgam suyunda, materyaller değerlendirildiğinde en fazla renk değişimi Systemp’te meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geçici restorasyon materyali, laminate, renk değişimi.


Comparison of color stability of laminate temporary restoration materials kept in traditional Turkish beverages

Ceyda Atabay1, Makbule Tuğba Tunçdemir2
1Necmettin Erbakan University, Dentistry Faculty,Konya/Turkiye
2Necmettin Erbakan University, Department of Restorative, Konya,Turkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the color stability of temporary restoration materials immersed in four different traditional Turkish beverages.
METHODS: 13 mm diameter, 2 mm thick, 40 samples were prepared from four different laminate temporary restorative materials (Protemp, Systemp, Integra, Temdent) The samples were divided for put into four different beverages (distilled water, turnip juice, tamarind juice, Turkish coffee). Samples were waited to these beverages for 1 and 4 weeks. The L*, a* and b * values were calculated with spectrophotometer before and after the put into drinks and the ΔE values were calculated. One way analysis of variance was used to determine the effect of material type on color change and t-test and Mann-Whitney U test were used for color change analysis between beverages.
RESULTS: Statistically significant difference was noticed between the values of ΔE * obtained from the samples immersed in different beverages (p <0.05). According to evaluation result there were no statistically significant differences were observed between first and fourth weeks. Only when the effect of drinks on the color change was evaluated, the highest color change was observed which in the samples immersed in the tamarind slurry solution. Among the materials evaluated, the most color-change was observed on bis-acryl composite resin based material Systemp.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The color stability of laminate temporary restorations varies according to the type of food drink. When the drinks were evaluated, the most color change was found in the turnip and then tamarind juice and the most color change occured in Systemp when the materials were evaluated.

Keywords: Laminate, temporary restoration material, color stability.


Ceyda Atabay, Makbule Tuğba Tunçdemir. Comparison of color stability of laminate temporary restoration materials kept in traditional Turkish beverages. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 166-170

Sorumlu Yazar: Makbule Tuğba Tunçdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale