Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Pediatrik oral patolojik lezyonların retrospektif değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 47-56 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.78941  

Pediatrik oral patolojik lezyonların retrospektif değerlendirilmesi

Zeynep Işık1, Zeynep Aslı Güçlü1, Ahmet Emin Demirbaş2, Kemal Deniz3
1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Kayseri ili ve çevre bölgelerden gelen, Erciyes Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı' na başvuran çocuk hastalarda oral patolojik lezyonlarının görülme sıklığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2017 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran 0-16 yaş aralığındaki hastaların patoloji raporlarının retrospektif incelemesi ile veriler elde edilmiştir. Veriler hastaların yaşı, cinsiyeti, histopatolojik teşhis ve lezyonların görüldüğü bölge ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Hastalar 0-4, 5-10, 11-16 olmak üzere 3 yaş grubuna ayrılmıştır. Oral lezyonlar kistik/psödokistik, tümör/ tümör benzeri, inflamatuar/reaktif ve diğer lezyonlar olmak üzere 4 ana grupta incelenmiştir.
BULGULAR: Patolojik lezyonların çoğunluğu 11-16 yaş grubunda görülürken, en az patolojik lezyonun görüldüğü yaş grubu 0-4 olarak belirlenmiştir. Pediatrik popülasyonda en sık görülen lezyonlar kistik/psödokistik (%47) lezyonlar olarak bulunmuştur. Kistik/psödokistik lezyonları sırasıyla inflamatuar/ reaktif lezyonlar(%23), tümör/tümör benzeri lezyonlar(%19) ve diğerleri (%11) izlemiştir, %29.68 oranı ile radiküler kist en sık görülen pediatrik oral patoloji olarak belirlenmiştir. Radiküler kisti sırasıyla dentijeröz kist, pyojenik granüloma takip etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda geniş çeşitlilikte ve prevalansta, semptomları ve klinik seyri açısından yetişkinlerden farklılık gösterebilen oral patolojik durumlar gözlenebilmektedir. Pediatrik oral lezyonların epidemiyolojik verilerinin çocuk diş hekimleri tarafından anlaşılması doğru ve ayırıcı teşhis için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Epidemiyoloji, Lezyon, Oral Patoloji, Pediatrik


Retrospective review of pediatric pathological oral lesions

Zeynep Işık1, Zeynep Aslı Güçlü1, Ahmet Emin Demirbaş2, Kemal Deniz3
1Department of Pediatric Dentistry, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey
2Department of Oral And Maxillofacial Surgery,Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey
3Department of Pathology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: To determine the prevalence of oral pathological lesions in pediatric patients who referred to the Erciyes University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry from Kayseri and surrounding area.
METHODS: The reports and data was collected from the files of patients whom was reffered to Erciyes University Faculty of Dentistry, during period of 2006-2017. Data included age, sex, histopathological diagnosis and site of the lesions. Oral biopsies from children between 0-16 years of age were included in this study. Patients were divided into 3 age groups, 0-4, 5-10, 11-16. Oral lesions were investigated in 4 main groups as cystic / pseudocystic, tumor / tumor like, inflammatory/reactive and other lesions.
RESULTS: The majority of pathologic lesions were seen in 11- 16 year-old, while less pathological lesion was determined in 0-4 year-old group. The most common lesions in the pediatric population were cystic / pseudocystic (47%) lesions. Cystic/ pseudocystic lesions followed by inflammatory / reactive lesions (23%), tumor/tumor-like lesions (19%) and others (11%). Radicular cyst was the most common pediatric oral pathology with a rate of 29.68%. Radicular cyst is followed by dentigerous cyst, pyogenic granuloma, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A wide range of oral lesions and conditions may present in pediatric population. Oral pathologic lesions existing in children sometimes differ from adults in terms of clinical approaches and symptoms. Epidemiological knowledge about pediatric oral lesions by pediatric dentists is important for accurate and differential diagnosis.

Keywords: Biopsy, Epidemiology, Lesion, Oral Pathology, Pediatric


Zeynep Işık, Zeynep Aslı Güçlü, Ahmet Emin Demirbaş, Kemal Deniz. Retrospective review of pediatric pathological oral lesions. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 47-56

Sorumlu Yazar: Zeynep Aslı Güçlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale