Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Waveone ve Waveone Gold ile şekillendirilmiş kanallarda sisteme özel guta-perka konların uyumunun karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 204-208 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.76598  

Waveone ve Waveone Gold ile şekillendirilmiş kanallarda sisteme özel guta-perka konların uyumunun karşılaştırılması

Özgür Genç Şen, Melih Kaya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek kon guta-perkanın kanal preparasyonu ile iyi uyum göstermesi, kök kanal dolgusunun tıkama etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, WaveOne (WO) ve WaveOne Gold (WOG) ile şekillendirilen ve bu sistemlere özel üretilmiş guta-perka (GP) kullanılarak doldurulan kanallardaki guta-perka (GP) oranlarının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz adet çekilmiş tek köklü insan dişi kullanıldı. Diş kronları elmas frezlerle uzaklaştırıldı ve kök kanal boyları belirlendi. On beş dişin preparasyonu WO Primary eğe ile yapılıp, WO Primary tek konlarla dolduruldu. Kalan 15 dişin preparasyonu için WOG Primary eğe, doldurulması içinse WOG Primary tek konlar kullanıldı. Kökler apekse 3, 5, 8 mm mesafelerden kesildi ve büyütme altında fotoğraflandı. GP ile doldurulmuş alanların yüzdesi, Imaje J programında hesaplandı. İstatistiksel analizler için bağımsız t testi ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı.
BULGULAR: İki grup arasında, 8 mm seviyesinde anlamlı fark bulundu (p<0.05). WOG grubunda GP ile dolu alanların yüzdesinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Grup içi karşılaştırmalar, her iki grupta da üç seviyedeki guta perka yüzdeleri arasında önemli istatistiksel fark bulunamadığını gösterdi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma koşullarında WOG kökün koronal üçlü seviyesinde WO'a göre daha iyi tıkama sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Guta-perka, kök kanal dolgusu, tıkama kalitesi, waveone, waveone gold


Comparison of the fitness of matching single gutta-percha cones in canals prepared with Waveone and Waveone Gold systems

Özgür Genç Şen, Melih Kaya
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, 100. Yil University, Van, Turkey

INTRODUCTION: The fitness of single cone gutta-percha to canal preparation is of great importance in obturation quality of root canal filling. The aim of this study was to determine the percentage of gutta-percha-filled areas in canals prepared by WaveOne (WO) and WaveOne Gold (WOG) instruments and obturated with their matching single cones.
METHODS: Thirty extracted single-rooted human teeth were used. The crowns were removed using diamond burs and working lengths were established. Fifteen roots were prepared using WO Primary and obturated with WO Primary single cones. The remaining 15 roots were prepared using WOG Primary instrument and obturated with WOG Primary single cones. The roots were sectioned at 3, 5 and 8 mm from the apex and photographed under magnification. The percentages of gutta-percha-filled areas were calculated using Image J software. Independent t test and Mann Whitney U tests were used for statistical analysis.
RESULTS: There was a statistically significant difference between two groups at 8 mm levels (p<0.05). The percentage of gutta-percha filled areas in WOG group was significantly higher. In-group comparisons showed no significant differences in terms of gutta- percha percentages among three levels, in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Under the conditions of this study, WOG exhibited a better obturation at coronal third level in comparison to WO.

Keywords: Gutta-percha, root canal obturation, sealing quality, waveone, waveone gold


Özgür Genç Şen, Melih Kaya. Comparison of the fitness of matching single gutta-percha cones in canals prepared with Waveone and Waveone Gold systems. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 204-208

Sorumlu Yazar: Özgür Genç Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale