Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkilerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 35-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.71473  

Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkilerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi

Ebru Uslu Cender1, Eda Güler2
1Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Hekimiği Anabilim Dalı, Ordu
219 Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Hekimiği Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; farklı asidik içeceklerin kliniklerimizde sıkça kullanılan restoratif materyallerin yüzey sertlikleri üzerine etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada asidik içecekler olarak kola, vişne suyu, elma suyu, enerji içeceği ve portakal suyu; restoratif materyal olarak ise iki adet kompozit rezin (Filtek Silorane, Filtek Z-550), bir adet akışkan kompozit (Filtek Ultimate Flowable), bir adet kompomer (Dyract Extra) ve bir adet rezin modifiye cam iyonomer (Fuji II LC) kullanıldı. Başlangıç yüzey sertlik değerleri Barcol yüzey sertlik ölçüm metodu ile ölçüldükten sonra her bir örnek 1 ay boyunca toplam 10 döngü olmak üzere; 5 sn asidik içecek, 5 sn yapay tükürükte bekletildi. Kontrol grubu, örnekler döngüye tabi tutulmaksızın yapay tükürük içerisinde saklandı. 1 ayın sonunda restoratif materyallerin yüzey sertlikleri tekrar ölçüldü. İstatistiksel değerlendirme “Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi” ve “Tukey çoklu karşılaştırma testi” ile yapıldı.
BULGULAR: Restoratif materyaller asidik içecekten etkilenmiştir. Deneyde kullanılan sıvılardan yapay tükürük dışındaki sıvılar, kullanılan materyallerin yüzey sertlik değerleri üzerinde istatistiksel olarak benzer etki göstermiştir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan içecekler, incelenen restoratif materyallerin yüzey sertliklerini farklı şekillerde etkilemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yüzey sertliği, asidik içecekler, kompozit rezin, kompomer, Silorane


An in vitro evaluation of the effects of different acidic beverages on the surface hardness of restorative materials

Ebru Uslu Cender1, Eda Güler2
1Ordu University, Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, Ordu
219 Mayıs University, Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, Samsun

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the effects of different acidic beverages on the surface hardness of restorative materials which are frequently used in clinical practices.
METHODS: In this study, cola, sour cherry juice, apple juice, energy drink and orange juice were used as acidic beverages while two composite resins (Filtek Silorane, Filtek Z-550), one flowable composite (Filtek Ultimate Flowable), one compomer (Dyract Extra) and one resin modified glass ionomer (Fuji II LC) served as restorative materials to be tested. After measuring the initial surface hardness of the samples with Barcol surface hardness tester, each sample was put into acidic beverage for five seconds after which they were placed in artificial saliva for five seconds. This cycle was repeated ten times daily for one month. The control group was stored in the artificial saliva without any exposure to this cycle. At the end of the one-month-period, surface hardness of the restorative materials were measured again. Statistical analysis used: “Repeated Measures Analysis of Variance” and “Tukey’s Multiple Range Test” were used for statistical analysis.
RESULTS: The restorative materials were affected by the acidic beverages. The liquids used in the study, except the artificial saliva, had statistically similar effects on the surface hardness values of the materials used (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the beverages used in this study affected the surface hardness of the restorative materials investigated differently.

Keywords: Surface Hardness, Acidic Beverages, Resin Composite, Compomer, Silorane


Ebru Uslu Cender, Eda Güler. An in vitro evaluation of the effects of different acidic beverages on the surface hardness of restorative materials. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 35-42

Sorumlu Yazar: Ebru Uslu Cender, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale