Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Düşük Doz Lazer Tedavisinin Sagittal Split Ramus Osteotomisi Sonrası Meydana Gelen Duyu Değişiklikleri Üzerine Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 1-10 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.68553  

Düşük Doz Lazer Tedavisinin Sagittal Split Ramus Osteotomisi Sonrası Meydana Gelen Duyu Değişiklikleri Üzerine Etkisi

Nur Altıparmak, Secil Cubuk, Tolga Kencer, Burak Bayram
Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Mandibulayı etkileyen dentofasiyal deformasyonlarda mandibulanın doğru pozisyona getirilmesi için geliştirilmiş pek çok yöntem ve modifikasyon bulunmaktadır. Bunlar arasında klinik olarak en sık tercih edilen yöntemlerden biri de sagital split ramus osteotomi (SSRO) yöntemidir. Bu tedavi sonrası istenmeyen nörosensoriyal bozukluklar oluşmaktadır. Bu bozukluklar; dişlerde, gingivada, alt dudak ve bazen de çene ucunda parestezi, distezi, hipostezi şeklinde görülmektedir. Düşük doz lazer tedavisi literatürde biyomodülatör etki üreten bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmış olup nörosensoriyal bozukluklarda alternatif tedavi seçeneği olarak popülarite kazanmaktadır. Çalışmamızda düşük doz lazer terapisinin, bilateral sagittal split ramus osteotomisi sonucu oluşan nörosensoriyal değişiklikler üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 5’i kadın 6’sı erkek, ortalama yaşları 24 (Dağılım aralığı 17- 30 yıl) olan toplam 11 birey dahil edilmiştir.Bu çalışmaya katılan hastaların rastgele seçilen bir tarafına ameliyat sonra 24, 48 ve 72.saatlerde, ve haftada iki kez olmak üzere 3 hafta süreyle düşük seviyeli lazer tedavisi yapılmıştır. Aynı hastanın diğer tarafına ise plasebo etkisi yaratmak amacıyla lazer probu cihaz kapalıyken uygulanmıştır. Nörosensoriyal değişiklikler aynı cerrah tarafından ameliyat öncesinde, ameliyattan hemen sonra 15.gün, 30.gün, 2.ay ve 6.ayda pamuk pelet testi ve iki nokta ayırım testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Plasebo ve uygulama taraflarına ait skor ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 6. ayda her iki grupta da nörosensoriyal değişikliklerin tamamında iyleşme görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçlarına göre nörosensoriyal değişikliklerin iyleşme sürecini kolaylaştırmak için herhangi bir ek tedaviye gerek yoktur ancak psikolojik açıdan iyileşme sürecinde olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda BSSRO sonrası basit, ekonomik ve noninvaziv bir teknik olan düşük doz lazer tedavisinin, standart bir tedavi protokolü halinde uygulanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ortognatik cerrahi, parestezi, düşük doz lazer tedavisi


Effect Of Low Level Laser Theraphy On Neusensorial Changes After Orthognatic Surgery

Nur Altıparmak, Secil Cubuk, Tolga Kencer, Burak Bayram
Baskent University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ankara

INTRODUCTION: There are many surgical methods to correct mandibular deformities. One of the most used method is sagittal split ramus osteotomy. After this surgical treatment, unwanted neurosensorial disorders like paresthesia, dysesthesia, hiposthesia of the teeth, gingiva, chin and lips may occur.Low level laser therapy is an alternative, popular and helpful theraphy in neurosensorial disorders by producing biomodulatory effect.In our study, we investigated the effect of low level laser theraphy on the neurosensorial changes after orthognatic surgery.
METHODS: 11 patients (5 woman and 6 male ), where the mean age is 24 ( 17-30 years) included in this study. One randomly selected side of the patients underwent low-level laser treatment at 24, 48 and 72 hours after surgery, and twice weekly for 3 weeks. On the other side of the same patient, the laser probe was applied with the device switched off to create a placebo effect. Neurosensory changes were evaluated by the same surgeon preoperatively, immediately after surgery using cotton pellet test and two-point discrimination test at 15th day, 30th day, 2nd month and 6th month.
RESULTS: No significant difference was found between the mean scores of placebo and administration sides. At 6 months, both groups showed improvement in all of the neurosensorial changes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the study, no additional treatment is needed to facilitate the healing process of neurosensory changes, but considering the positive effects of the psychological healing process, LLLT is a simple, economical and non-invasive technique after BSSRO, may be recommended as a standard treatment protocol.

Keywords: orthognatic surgery, paresthesia, low-level laser therapy


Nur Altıparmak, Secil Cubuk, Tolga Kencer, Burak Bayram. Effect Of Low Level Laser Theraphy On Neusensorial Changes After Orthognatic Surgery. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Tolga Kencer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale