Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Doğu Karadeniz bölgesindeki gebe kadınlarda periodontal hastalık farkındalığı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 213-218 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.62681  

Doğu Karadeniz bölgesindeki gebe kadınlarda periodontal hastalık farkındalığı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi

Selen Gürsoy Erzincan1, Şebnem Alanya Tosun2, Ebru Özkan Karaca3
1Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Trabzon
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Giresun
3Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş eti sağlığını birçok faktör etkilemektedir. Oral hijyeninin yetersiz olması periodontal hastalıkların oluşmasının primer etkenidir. Periodontal hastalıkların sistemik durum üzerine etkileri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Preterm ve düşük ağırlıklı doğum ağırlığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur. Literatürde, periodontal hastalık ile erken doğum ve düşük doğum ağırlığının ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesindeki gebe kadınlarda periodontal sağlık bilgisi ve farkındalık derecesini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Temmuz 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Trabzon ve Giresun illerindeki iki ayrı merkezde kadın doğum polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü gebeler dahil edilmiştir. Veriler, hastaların bizzat kendilerince doldurdukları, araştırmacılar tarafından yapılandırılmış kesitsel anketler kullanılarak toplanmıştır. Anket maddelerinde gebelik bilgileri, periodontal sağlık bilinci, kişisel ve sosyo-demografik değişkenler ele alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda yaş ortalaması 30.1 ± 5.3 olan 397 gebenin % 30.7’ si üniversite, % 35’ nin ise lise mezunu olduğu belirlendi. Gebelerin azınlığının (%16.8) dental plak hakkında bilgi sahibi olduğu, %32.6 ’sının dental plağın zararlı etkilerini bildiği ortaya çıktı. Bununla beraber gebelerin %51.4’ünün diş etindeki kanamanın periodontal hastalığı gösterdiğini ifade etmiştir. Çalışmamız, gebelerin çoğunluğunun (%80.1) diş eti hastalığının ana nedenini bilmemesine ve sadece %15.1’ inin periodontal hastalığın erken doğuma yol açabileceğini bilmesine rağmen, % 56’ sının gebelikte diş fırçalama sıklığının arttırılması gerektiğine inandığını göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler, gebe kadınlarda diş ve diş eti sağlığı konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Periodontal hastalığı ve buna bağlı gelişebilecek erken doğum gibi obstetrik komplikasyonları önlemek için antenatal dönemde gebelere ağız sağlığını iyileştirecek eğitim programları planlanmalı, bilgi düzeyi arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, gebelik, periodontal hastalık.


Periodontal disease awareness in pregnant women in eastern Black Sea region and its relationship with socioeconomic level

Selen Gürsoy Erzincan1, Şebnem Alanya Tosun2, Ebru Özkan Karaca3
1Trabzon Kanuni Education and Research Hospital, Clinic of Perinatology, Trabzon
2Giresun University Medical Faculty, Department of Gynecology and Obstetrics, Giresun
3Yeditepe University Dental Faculty,Department of Perinatology, İstanbul

INTRODUCTION: There are many factors that effect gingival health. The primary factor that leads to the development of periodontal disease is poor oral hygiene. The influences of periodontal diseases on systemic health have been reported through research conducted in recent years. Preterm and low birth weight is a significant problem in developed and developing countries. In literature, it has been shown that periodontal health is associated with preterm birth and low birth weight. The aim of this study is to evaluate the knowledge of pregnant women from Eastern Black Sea region of Turkey regarding their periodontal health and awareness on the issue.
METHODS: Research includes pregnant women who volunteered to take part in the study, after having consulted the clinic of obstetrics and gynecology of two distinct centers in Trabzon and Giresun between the dates July 2018 and December 2018. Data was collected from surveys structured by researchers, filled in by the patients themselves. In the survey data regarding the pregnancy information of the volunteers, periodontal health awareness, personal and socio-economic variables were also examined.
RESULTS: In the study, of the 397 pregnant women with a mean age of 30.1 ± 5.3; %30.7 were college graduates and %35 were high school graduates. It was realized that a minority of the pregnant women (%16.8) had knowledge about the dental plaque and %32.6 knew the harmful effects of the dental plaque. In addition, %51.4 of pregnant women have stated that bleeding of the gums represented periodontal disease.
Our study shows that even though a majority of pregnant women (%80.1) do not know the main reason of periodontal disease and only %15.1 know periodontal disease may lead to pre term birth; %56 believe that tooth brushing frequency should be increased during pregnancy.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The data obtained through this study revealed that pregnant women have insufficient knowledge and low awareness level regarding their dental and periodontal health. In order to prevent periodontal disease and obstetric complications, which may result from periodontal disease such as preterm birth, during antenatal period, pregnant women, should be provided with the needed knowledge on these subjects through educational programs. Such programs should be planned and knowledge should be increased.

Keywords: Level of knowledge, pregnancy, periodontal disease.


Selen Gürsoy Erzincan, Şebnem Alanya Tosun, Ebru Özkan Karaca. Periodontal disease awareness in pregnant women in eastern Black Sea region and its relationship with socioeconomic level. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 213-218

Sorumlu Yazar: Selen Gürsoy Erzincan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale