Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020















Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Periodontoloji Kliniklerine Başvuran Hastaların Periodontal Sağlık Durumlarının ve Sigara Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma (Bölüm I). [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 59-64 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.59454  

Periodontoloji Kliniklerine Başvuran Hastaların Periodontal Sağlık Durumlarının ve Sigara Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma (Bölüm I).

Ogül Leman Tunar, Hazel Zeynep Kocabaş, Gizem Ince Kuka, Ebru Özkan Karaca, Berkay Özata, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif kesitsel çalışma, 2017-2018 tarihleri arasında başlangıç periodontal tedavileri Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğrenci kliniklerinde tamamlanan hastaların periodontal sağlık durumlarını ve sigara alışkanlıklarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Periodontoloji Anabilim Dalı hasta kartları taranarak demografik verileri, dental/sistemik anamnezleri ve sigara kullanımları değerlendirilen, sistemik olarak periodonsiyumu etkileyen herhangi bir hastalığa sahip olmayan 603 hasta dahil edildi.
Bu hastalar cinsiyetlerine, periodontal teşhislerine ve sigara alışkanlıklarına göre ayrılarak farklı periodontal parametreleri karşılaştırıldı. Hastaların periodontal klinik parametreleri (sondalama derinliği (SD), plak indeksi (PI), gingival indeks (GI), sondalamada kanama (SK)) değerlendirildi. Tüm verilerin analizleri için IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 37,48±14,43 olarak tespit edildi. Total popülasyonun %56,2’sini (339 kişi) kadın, %43,8’ini (264 kişi) erkek; %36,3’nü (219 kişi) Gingivitis’li (G), %63,7’sini (384 kişi) teşhisi Kronik Periodontitis’li (KP) bireylerin oluşturduğu görüldü. Kadınlar ve erkeklerin yaş ortalamaları ve sigara kullanım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). Sigara kullanımlarına bakıldığında, KP teşhisi olan bireylerin aktif sigara kullanıcısı (Current Smoker) olma oranları (%17,4), G grubundan (%9,1) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti(p<0,05). Kadınlar ve erkeklerin CD, SK ve GI düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05); erkeklerin PI düzeyleri kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen demografik ve klinik bulgular doğrultusunda sigara kullanımının periodontal sağlık parametreleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Periodontal hastalık, sigara kullanımı, retrospektif kesitsel çalışma.


Evaluation of the Patients’ Periodontal Health Status and Smoking Habits Treated in the Periodontology Clinics: A Retrospective Cross-sectional Study (Part I).

Ogül Leman Tunar, Hazel Zeynep Kocabaş, Gizem Ince Kuka, Ebru Özkan Karaca, Berkay Özata, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
Yeditepe University Faculty of Dentistry, Periodontology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This retrospective cross-sectional study aimed to evaluate the periodontal health status of patients whose initial periodontal therapies were completed between 2017-2018 years at Periodontology clinics of Yeditepe University Faculty of Dentistry.
METHODS: In this study, 603 patients were included. The demographic data, dental history of patients and also smoking habits were scanned. Patients with any systemic disease affecting the periodontium were not included. Periodontal clinical parameters were pocket depth (PD), plaque index (PI), gingival index (GI) and bleeding on probing (BoP). Smoking habits were compared between males and females who were diagnosed as gingivitis (G) or chronic periodontitis (CP). Statistical analyses were performed by IBM SPSS Statistics 22 program.
RESULTS: The mean age of the patients was 37.48 ± 14.43 years. 56.2% (339 people) of the total population were female and 43.8% (264 people) were male; 36.3% (219 people) were diagnosed as G whereas 63.7% (384 people) were diagnosed as CP. There was no statistically significant difference between the mean age and smoking rates of males and females (p> 0.05). The rate of current smokers (17.4%) was significantly higher in patients with CP than the G group (9.1%) (p<0.05). There was no statistically significant difference between PD, BoP and GI levels of females and males (p>0.05); PI levels of males were statistically higher than the females (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the demographic and clinical findings obtained in this study, it was shown that smoking has negative effects on periodontal health parameters.

Keywords: Periodontal disease, smoking, retrospective cross-sectional study.


Ogül Leman Tunar, Hazel Zeynep Kocabaş, Gizem Ince Kuka, Ebru Özkan Karaca, Berkay Özata, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru. Evaluation of the Patients’ Periodontal Health Status and Smoking Habits Treated in the Periodontology Clinics: A Retrospective Cross-sectional Study (Part I).. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 59-64

Sorumlu Yazar: Ogül Leman Tunar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




LookUs & Online Makale