Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Metal ortodontik braketlerde üniversal adezivlerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 24-27 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.57966  

Metal ortodontik braketlerde üniversal adezivlerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerine etkisi

Aslıhan Zeynep Öz, Kadir Kolcuoğlu, Abdullah Alper Öz, Emel Karaman
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Operatif diş hekimliğindeki gelişmeler ile birlikte bazı yeni bonding sistemleri tanıtılmıştır. Bu çalışmanın amacı son jenerasyon üniversal adezivlerin makaslama kuvvetlerine etkisinin araştırılması ve kontrol grubuyla karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 68 adet çekilmiş insan premolar dişi kullanıldı. Örnekler dört gruba ayrıldı. 1. grupta, mine yüzeyleri asitlendi ve braketler Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif) adeziv primer ile yapıştırıldı. 2. grupta, tek basamaklı self-etch primer (Transbond plus self-etching primer, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) kullanıldı. 3. grupta dişler %37 lik fosforik asitle 10 saniye asitlendi ve braketler üniversal adeziv ile (Clearfil Universal Bond, Kuraray, Noritake Dental Inc.) yapıştırıldı. 4. grupta, universal adeziv self-etch modunda kullanıldı. Örneklerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetleri varyans analiziyle (ANOVA) karşılaştırıldı. Ayrıca artık adeziv indeksi (AAİ) de değerlendirildi.
BULGULAR: Grupların ortalama makaslama kuvveti değerleri sırasıyla, 13,42±5,09 Mpa, 11,57±3,12 Mpa, 11,15±3,08, Mpa, 11,38±3,04 Mpa’dır. Gruplar arasında makaslama kuvvetleri ve AAİ skorları açısından anlamlı farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversal adezivler ortodontik braketlerin yapıştırılmasında asitle veya self-etch moduyla güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Orthodontic treatment, Universal bond, Shear bond Strength.


Effect of a universal adhesive on shear bond strengths of metal orthodontic brackets

Aslıhan Zeynep Öz, Kadir Kolcuoğlu, Abdullah Alper Öz, Emel Karaman
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Samsun

INTRODUCTION: Due to the development in operative dentistry, some new bonding systems have been presented. The aim of this study was to investigate the effects of the use of a last generation universal adhesive on in vitro shear bond strengths and compare with controls.
METHODS: This study was conducted with 68-extracted human premolar. The samples divided in to four groups. In-group 1, enamel surfaces were etched and brackets were bonded with Transbond XT adhesive primer (3M Unitek, Monrovia, Calif). In-group 2, one-step self-etching primer (Transbond plus self-etching primer, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) was used. In group 3 teeth were etched 37% phosphoric acid for 10 seconds and brackets were bonded with universal adhesive (Clearfil Universal Bond, Kuraray, Noritake Dental Inc.) In-group 4, universal adhesive was used on self-etching mode. The same adhesive paste (Transbond XT, 3M Unitek, Monrovia, Calif) and light-curing times were used in all groups. Shear bond strengths of the samples were compared with analysis of variance (ANOVA). The amount of residual adhesive index (ARI) was also evaluated.
RESULTS: The mean shear bond strength values of 4 groups were 13.42±5.09 Mpa, 11.57±3.12 Mpa, 11.15±3.08, Mpa, 11,38±3.04 Mpa, respectively. There was no significant difference between the shear bond strengths of the groups. There was also no significant difference between the ARI scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Universal adhesives can be used safely for orthodontic bracket bonding with etch or self-etching mode.

Keywords: Ortodontik tedavi, Makaslama Bağlanma Dayanım kuvveti, Universal bond


Aslıhan Zeynep Öz, Kadir Kolcuoğlu, Abdullah Alper Öz, Emel Karaman. Effect of a universal adhesive on shear bond strengths of metal orthodontic brackets. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 24-27

Sorumlu Yazar: Aslıhan Zeynep Öz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale