Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS konusundaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve tutumları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 29-39 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.54264  

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS konusundaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve tutumları

Murat Günbatan1, Berk Tolonay2, Ceyda Özçakır Tomruk3, Gonca Duygu Çapar4
1İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul Turkey
2İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İstanbul Turkey
3Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul Turkey
4Trakya University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Edirne, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, HIV/AIDS açısından risk grubunda olan bireyleri belirlemek, HIV/AIDS’in olası bulaş
yolları, HIV/AIDS’in teşhis ve doğrulanmasında kullanılan testler, HIV’nin bulunabileceği vücut sıvıları, ve AIDS’in ağız içi belirtileri ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak, bilgiye
ulaşım yollarını belirlemek, AIDS hastalarına karşı tutum ve görüşlerini, tedavi etmedeki yeterliliklerini ve farkındalıklarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, 250 öğrenciye, HIV/AIDS bilgi düzeyleri, AIDS hastalarına karşı tutum ve görüşleri konusundaki 77 sorudan oluşan anket formları dağıtıldı. Verilerin istatistiksel analizinde Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Continuity (Yates) Correction, ki kare test ve Fisher Exact ki kare test kullanıldı. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Ankete katılım oranı %90,9 ve katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,66 idi. Öğrencilerin HIV/ AIDS risk grubundaki bireyler (%94) ve bulaş yolları (%85,7) konusunda bilgi düzeyleri oldukça yüksekti. ELISA dışındaki HIV/AIDS tanı ve doğrulama testleri hakkındaki bilgi düzeyleri düşüktü (63,5%). Ankete katılan öğrencilerin
hepsi HIV’in bulunabileceği vücut sıvılarından kanı doğru cevapladı. Ancak, tükürük, anne sütü, serebrospinal sıvı ve ter hakkındaki bilgi düzeyleri düşüktü (%52). 5.sınıf öğrencilerinin HIV/AIDS’in ağız içi belirtileri konusundaki bilgi seviyeleri (%95,3) birinci sınıf öğrencilerinden yüksektir (%15,3). Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%90,8) her hastayı potansiyel enfeksiyöz olarak kabul etmekte idi. Öğrencilerin çoğu (%77,8) hastaları tarafından enfekte edilmekten endişelenmekteydi. Öğrencilerin %81,6’sı HIV/AIDS hakkındaki bilgilerini yetersiz görmekte, %87,2’si ise HIV/AIDS hakkında ilave eğitim almak istemektedir.
Sonuç: Diş hekimliği öğrencilerinin HIV/AIDS karşı farkındalıklarını arttırmak için düzenli olarak eğitim verilmeli ve öğrenci derslerinin bilgi düzeyini arttırmada en etkili yöntem olduğu göz önüne alınırsa 1. ve 2. sınıf öğrencilerine daha fazla önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: AIDS, HIV, bilgi düzeyi, tutum, diş hekimliği öğrencileri


Awareness, knowledge and attitudes of dental students in Yeditepe University Faculty of Dentistry towards individuals with HIV/AIDS

Murat Günbatan1, Berk Tolonay2, Ceyda Özçakır Tomruk3, Gonca Duygu Çapar4
1İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul Turkey
2İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İstanbul Turkey
3Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul Turkey
4Trakya University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Edirne, Turkey

Aim: The main objective of this study was to evaluate the dental students’ knowledge and awareness about HIV/AIDS, transmission routes of HIV/AIDS, diagnosing tests,
body fluids contaminated by HIV and oral symptoms of AIDS. A secondary aim was to assess the need for additional education about HIV/AIDS.
Materials and Methods: A questionnaire including 77 questions was used to evaluate the dental students’ knowledge levels, awareness and attitudes towards HIV/AIDS(n: 250). Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Continuity (Yates) Correction, Chi square test and Fisher Exact Chi square test were used for statistical analysis of data. p< 0.05 was set significant.
Results: Overall, the response rate was 90.9%. The mean age of the students were 21.66 years. Among the respondents the level of knowledge of risk groups (94%)
and transmission routes was high (85.7%). The knowledge level of HIV diagnosing tests except ELISA, were low (63.5%). All of the students answered correctly the blood as a body fluids containing HIV virus. However, their knowledge level about saliva, breast milk, cerebrospinal fluid and feces were low (52.5%). Regarding intraoral manifestations, the fifth grade students had significantly higher knowledge than the first grade students respectively, (95.3% and 15.3%). The majority of the students (90.8%) thought that each patient should be considered potentially infections. Most of the students (77.8%) were concerned about being infected with HIV by their patients. 81.6% of the students thought that their knowledge was not adequate, and 87.2% of the students need further education.
Conclusion: According to these findings, efficacious education programs should be prepared to establish positive attitudes to HIV/AIDS patients, especially for the
preclinical students.

Keywords: AIDS, HIV, dental students, awareness, knowledge


Murat Günbatan, Berk Tolonay, Ceyda Özçakır Tomruk, Gonca Duygu Çapar. Awareness, knowledge and attitudes of dental students in Yeditepe University Faculty of Dentistry towards individuals with HIV/AIDS. Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 29-39

Sorumlu Yazar: Gonca Duygu Çapar


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale