Cilt No : 14 | Sayı : 3 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farklı içeceklerin yumuşak astar maddelerinde sertlik ve yüzey pürüzlülük üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 25-28 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.47965  

Farklı içeceklerin yumuşak astar maddelerinde sertlik ve yüzey pürüzlülük üzerine etkisi

Faik Tuğut, Mehmet Emre Coşkun, Hakan Akın
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı içeceklerin yumuşak astar maddesi üzerinde sertlik ve yüzey pürüzlülüğünün etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 80 tane silindir şeklinde yumuşak astar örnekleri hazırlandı. Örneklerin yarısı 3 dakika boyunca izobutil metakrilat (iBMA) içerisinde bekletildi. Daha sonra örnekler farklı içeceklere göre dört farklı alt gruba ayrıldı; su (kontrol grup), kola, soda ve portakal suyu. Örneklerin yüzey pürüzlülük ve sertliğinin değerlendirilmesi 24 saat ve 30 gün bekletildikten sonra yapıldı. Elde edilen veriler varyans analizi, Tukey’s testi ile değerlendirildi (α=0.05).
BULGULAR: Tüm gruplarda, hem 24 saat hem de 30 gün sonrasında pürüzlülük ve sertlik değerleri arasında farklılık önemli bulundu (p<0.05). En yüksek yüzey pürüzlülük ve sertlik değerleri soda grubunda görülürken, iBMA ve bekletme sürelerine bakılmaksızın su grubundaki örnekler en düşük pürüzlülük ve sertlik değerlerinde olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Devamlı tüketilen içecekler yumuşak astarlarda fiziksel değişimlere neden olur.

Anahtar Kelimeler: Izobutil metakrilat, sertlik, yumuşak astar, içecekler, yüzey pürüzlülük


Effect of different beverages on the hardness and surface roughness of soft denture lining materials

Faik Tuğut, Mehmet Emre Coşkun, Hakan Akın
Cumhuriyet University Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: The effect of different kind of drinks is to investigate on hardness and surface roughness of soft lining material.
METHODS: Eighty cylindrical soft liner specimens were produced for this study. Half of them were immersed in isobutyl methacrylate (iBMA) for 3 min. Specimens were then divided into four subgroups according to different beverages; water (control group), cola, soda, and orange juice. Surface roughness and hardness evaluation of the specimens were performed after 24 hours and 30 days of immersion. The obtained data were evaluated by analysis of variance followed by Tukey’s test (α=0.05).
RESULTS: In all groups, roughness and hardness values showed significant differences after both 24 hours and 30 days (p<0.05). The highest surface roughness and hardness values were detected in soda group of specimens, whereas water group of specimens were exhibited the lowest roughness and hardness values regardless of immersion time and iBMA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Beverage as a habitual nutrition cause physical changes of dental soft liners.

Keywords: Isobutyl methacrylate, hardness, soft denture liner, beverages, surface roughness.


Faik Tuğut, Mehmet Emre Coşkun, Hakan Akın. Effect of different beverages on the hardness and surface roughness of soft denture lining materials. Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 25-28

Sorumlu Yazar: Faik Tuğut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale