Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Titanyum yüzeyine fiber lazer uygulamasının rezin simanın bağlanma dayanımı üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 65-73 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.46036  

Titanyum yüzeyine fiber lazer uygulamasının rezin simanın bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Ayşe Erzincanlı, Betül Hamitoğlu, Zeynep Özkurt Kayahan
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı parametrelerdeki fiber lazer ile yüzey pürüzlendirme işlemlerinin, titanyum ve rezin siman arasındaki bağlanma dayanımı üzerindeki etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Döküm, CAD/CAM ve lazer sinterleme yöntemleriyle 3 farklı şekilde üretilmiş, 90 adet titanyum örneği hazırlandı (n=30). Tüm bağlanma yüzeyleri standardizasyonu sağlamak amacıyla, sırasıyla 600-1000-1200 partiküllü silikon karbid kağıtlarla cilalama yapıldı ve her örneğin yüzey pürüzlülüğü ölçüldü. Her grup 3 alt gruba ayrıldı (n=10): grup (1) 110 mµ Al2O3 partikülleri ile kumlama, grup (2) fiber lazer 10 W, grup (3) fiber lazer 20 W. Yüzey işlemleri tamamlanan örneklerin bağlanma yüzeylerine metal primer ve dual-cure self adeziv rezin siman uygulandı. Polimerizasyonu tamamlanan örnekler kalıptan çıkartıldı ve tesviyesi yapıldı. Örneklerin kırılma işlemi üniversal test cihazında 1 mm kalınlığındaki kesme bıçağı ile yapıldı. Verilerin istatistiksel analizinde titanyum tipi ve pürüzlendirme şeklinin bağlanma dayanımı üzerindeki ortak etkisinin değerlendirilmesinde Two way Anova testi kullanıldı. Devam testi olarak One way Anova Test kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm titanyum tiplerinde kumlama işleminin, 20 W gücündeki fiber lazer uygulamasına kıyasla daha yüksek bağlanma dayanımı oluşturduğu görüldü (p<0,05). 10 W gücündeki fiber lazer uygulaması ile kumlamaya yakın bağlanma dayanımı değerleri elde edildi. Kumlama işlemi uygulanan gruplarda, CAD/CAM grubunun ortalama bağlanma dayanımı (6,42 MPa), Döküm (12,61 MPa) ve Lazer Sinter (11,27 MPa) gruplarından anlamlı derecede düşük bulundu (p1: 0,000; p2: 0,000; p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Titanyum-rezin siman bağlanmasında en etkili yüzey pürüzlendirme yönteminin kumlama olduğu, düşük güçte (10 W) fiber lazer uygulaması ile yüksek güce kıyasla (20 W) daha başarılı bir bağlanma elde edildiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Fiber lazer, titanyum, rezin siman, bağlanma kuvveti.


Effect of fiber laser application on titanium surface on bonding strength of resin cement

Ayşe Erzincanlı, Betül Hamitoğlu, Zeynep Özkurt Kayahan
Department of Prosthodontics, Yeditepe University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of different parameters of fiber laser and surface roughening processes on the bond strength between titanium and resin cement.
METHODS: 90 titanium samples were produced in 3 different ways by casting, CAD/CAM and laser sintering methods (n=30). All bonding surfaces were polished with silicon carbide papers, respectively, to ensure standardization and the surface roughness of each sample was measured. Each group was divided into 3 subgroups (n=10): group(1) sandblasting with 110µm Al2O3 particles, group(2) fiber laser 10W, group(3) fiber laser 20W.Dual-cure self-adhesive resin cement was applied. The samples whose polymerization was completed were removed from the mold and leveled. Fracture of the samples was done with a 1 mm thick cutting knife. Two way Anova test was used to evaluate the joint effect of titanium type and roughening shape on bond strength in statistical analysis of data. One way Anova Test was used as continuation test.
RESULTS: In all types of titanium, sandblasting showed higher bond strength compared to 20W fiber laser application (p<0.05). The bond strength values close to sandblasting were obtained by the application of 10W fiber laser. The mean bond strength of the CAD/CAM group (6.42 MPa), cast (12.61 MPa) and Laser Sinter (11.27 MPa) groups were significantly lower in the blasted groups (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most effective surface roughening method in titanium-resin cement bonding is sandblasting, and a more successful bonding is obtained with low power (10W) fiber laser application compared to high power (20W).

Keywords: Fiber laser, titanium and resin cement, bond strength


Ayşe Erzincanlı, Betül Hamitoğlu, Zeynep Özkurt Kayahan. Effect of fiber laser application on titanium surface on bonding strength of resin cement. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 65-73

Sorumlu Yazar: Ayşe Erzincanlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale