Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farklı protetik restorasyon materyalleri üzerinde başlangıç bakteriyel plak oluşumunun nitel ve nicel olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 14-20 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.41275  

Farklı protetik restorasyon materyalleri üzerinde başlangıç bakteriyel plak oluşumunun nitel ve nicel olarak değerlendirilmesi

Ali Murat Kökat1, Nesrin Anıl2
1Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bakteriyel plak yapısını nitel ve nicel olarak değerlendirmek ve restoratif materyal çeşitliliğinin pelikıl kompozisyonu ve bakteriyel adezyon üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Titanyum, Au-Ag-Pt alaşımı, Ni-Cr alaşımı, feldspatik porselen ve bir tam seramik sistemi kullanılarak materyaller arası farklılıklar incelenmiştir. Bu amaçla dairesel olarak hazırlanmış örnekler oral kavitede 2 ve 48 saatlik sürelerle tutulmuştur 2 saat bekletilmiş örnekler üzerindeki kazanılmış pelikıl SDS-PAGE yöntemi ile incelenmiştir. Bakteriyel plak analizi öncesi her bir örnek grubu steril edilmiştir. Örnekleri taşıyan alt tam protez 48 saat süreyle ağız içerisinde tutulduktan sonra örnekler 5 ml steril serum fizyolojik solüsyonu içeren tüplere yerleştirilmiş ve kültür elde edilmiştir. Görsel sayım ve mikroskopik ayrıştırma sonrası izole edilmiş olan tek koloni grupları BBL-Crystal sistemi ile tanımlanmıştır. İstatistiksel değerlendirme için Kruskal Wallis Varyans Analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: SDS-PAGE analizi feldspatik porselen hariç her grupta amilaz içeriği tespit etmiştir. Bakteriyel plak içeriği açısından materyaller arasında istatistiksel olarak belirgin farklılıklar görülmüştür. Mikroorganizma tipleri en büyük çeşitliliği feldspatik porselen üzerinde sergilemiştir. En az çeşitlilik ise Cr-Ni grubunda görülmüştür. En düşük miktarda adezyon da feldspatik porselen üzerinde izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Başlangıç bakteriyel plak içeriği materyale özgü farklılıklar sergilemektedir. Her bir materyal için bakteriyel adezyon yapısal çeşitilikler göstermektedir. Tüm materyal gruplarında en çok görülen tür streptokoklardır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel kolonizasyon, protetik materyaller, SDS-PAGE, adzorpsiyon, dental plak


Qualitative and quantitative assesment of initial bacterial plaque formation on different prosthetic restorative materials

Ali Murat Kökat1, Nesrin Anıl2
1Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul
2Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the structure of bacterial plaque qualitatively and quantitatively and to evaluate the effect of restorative material variation on pellicle composition and bacterial adhesion.
METHODS: Titanium, Au-Ag-Pd alloy, Ni-Cr alloy, an all-ceramic system and a feldspathic porcelain system were used to evaluate bacterial adhesion and plaque composition characteristics. Acquired pellicle was analyzed by using sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Single colony isolated groups on samples were identified by using BBL-Crystal System. Statistical analysis was performed by using Kruskal Wallis Analysis of Variance (ANOVA).
RESULTS: Acquired pellicle analysis by SDS-PAGE revealed amylase content for each group except feldspathic porcelain. Significant qualitative and quantitative differences were found among the materials for bacterial plaque content. Microorganism types varied most for feldspathic porcelain surface. The least variety of microorganisms were found on Cr-Ni. The lowest adhesion was observed on feldspathic porcelain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Initial bacterial plaque shows material specific differences for compositional structure. Bacterial adhesion for each material shows internal compositional variations. Streptococci were found to be most revealed species for all materials studied.

Keywords: Bacterial colonization, prosthetic materials, SDS-PAGE, adsorption, dental plaque


Ali Murat Kökat, Nesrin Anıl. Qualitative and quantitative assesment of initial bacterial plaque formation on different prosthetic restorative materials. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 14-20

Sorumlu Yazar: Ali Murat Kökat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale