Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Edirne’nin içme suyu fluor oranı farklı 3 ilçesinde dental fluorozis ve diş çürüğü prevalansının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 219-223 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.33602  

Edirne’nin içme suyu fluor oranı farklı 3 ilçesinde dental fluorozis ve diş çürüğü prevalansının değerlendirilmesi

Şirin Güner Onur1, Batın Ilgıt Sezgin2, Cem Tokatlı3, Eda Haznedaroğlu2, Alev Eda Okutan2, Gökçe Çiçek İldeş2, Elif Ece Kalaoğlu4, Belgin Yazıcı5, Ali Menteş2
1Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul
3Trakya Üniversitesi, İpsala Yüksek Meslek Okulu, Laboratuvar Teknolojisi Bölümü, Edirne
4Biruni Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul
5Trabzon Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Edirne’nin 3 ilçesinde içme sularındaki fluor seviyeleri belirlenerek bölgede yaşayan çocuklarda dental fluorozis ve diş çürüğü görülme sıklığı değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Edirne ilinde, Kuzey Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa ilçe merkezleri ve köylerinden içme suyu örnekleri toplanmıştır. İçme sularındaki fluor miktarları iyon spesifik F elektrodu (Orion 960900 Fluoride Combination Electrode, Thermo Scientific) kullanılarak ölçülmüştür. Bu bölgedeki çocuklarda diş çürükleri DMFT/dft indeksi kullanılarak dental fluorozis ise Thylstrup-Fejerskov (TF) indeksi kullanılarak incelenmiştir. Bölge, içme sularındaki fluor oranlarına göre grup 1: <0,5 ppm (F1), grup 2: 0,5-1,2 ppm (F2) ve grup 3: 2,39 ppm (F3) şeklinde gruplandırılmıştır. Toplanan tüm veriler SPSS 21v istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya toplam 237 çocuk (129 erkek 108 kız; yaş ortalaması 9,85±1,68) dahil edilmiştir. F1 grubunda 143 (%60,3); F2 grubunda 60 (%25,3); F3 grubunda 34 (%14,4) çocuk bulunmaktadır. İçme suyundaki fluor miktarı ile dental fluorozis ilişkisine bakıldığında F1, F2, F3 gruplarının TF ortalamaları 0,26±0,62; 0,75±1,34; 3,59±2,55 olarak tespit edilmiş olup F1, F2, F3 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,000). İçme suyundaki fluor ile diş çürüğü ilişkisine bakıldığında F1, F2, F3 gruplarında DMFT/dft ortalamaları 5,47±3,51; 2,17±3,21; 2,97±2,61 olarak bulunmuş olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmiştir (p=0,000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İçme suyundaki fluor seviyesini artması ile çocuklarda dental fluorozis şiddetinin arttığı gözlenmiştir. Çürük prevalansının yüksek bulunduğu bölgelerde sistemik fluorun çürükten korunmada bir miktar etkili olduğu ancak özellikle süt dentisyonda beklenen etkisinin olmadığı görülmüştür. Çalışmamız bir kez daha sistemik fluorun çürükten korunmada tek başına yetersiz olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Dental fluorozis, diş çürüğü, fluor.


Prevalence of dental fluorosis and dental caries in 3 districts of Edirne with different water fluoride levels

Şirin Güner Onur1, Batın Ilgıt Sezgin2, Cem Tokatlı3, Eda Haznedaroğlu2, Alev Eda Okutan2, Gökçe Çiçek İldeş2, Elif Ece Kalaoğlu4, Belgin Yazıcı5, Ali Menteş2
1Trakya University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, Edirne
2Marmara University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, İstanbul
3Trakya University, Department of Laboratory Technology, Edirne
4Biruni University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, İstanbul
5Trabzon Dental Health Hospital, Trabzon

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate fluoride levels in drinking water in 3 districts of Edirne and evaluate the prevalence of dental caries and dental fluorosis in children.
METHODS: Drinking water samples were collected from villages of north Havsa, Süloğlu and Lalapaşa districts in Edirne province. Fluorine levels in drinking water were measured using ion-specific F electrode (Orion 960900 Fluoride Combination Electrode, Thermo Scientific). Children in this region were screened for dental caries by using DMFT/dft index and dental fluorosis was evaluated by Thylstrup-Fejerskov (TF) Index. According to the fluoride levels in drinking water the region was divided into, group 1: <0.5ppm (F1), group 2: 0.5-1.2ppm (F2) and group 3 = 2.39 ppm (F3). All collected data were evaluated by using SPSS 21v statistics program.
RESULTS: A total of 237 children 129 male, 108 female, mean age 9.85 ±1.68) were included in the study. There were 143 (60.3%) children in the F1 group, 60 (25.3%) in F2 and 34 (14.4%) in F3 group. The mean TF scores in F1, F2, F3 groups were 0.26±0.62; 0.75±1.34; 3.59±2.55 respectively and the difference between groups was statistically significant (p = 0.000). DMFT / dft scores in F1, F2, F3 groups were 5.47±3.51; 2.17±3.21; 2.97±2.61 and the difference between groups was statistically significant (p = 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that increase in fluoride levels in drinking water increased the severity of dental fluorosis in children. Systemic use of fluoride was found to have little effect on preventing dental caries in areas with high caries risk. However, it didn’t have the expected caries prevention effect on primary dentition. It may be concluded that systemic use fluoride without proper oral health measures may be insufficient to protecting against caries.

Keywords: Dental fluorosis, dental caries, fluoride


Şirin Güner Onur, Batın Ilgıt Sezgin, Cem Tokatlı, Eda Haznedaroğlu, Alev Eda Okutan, Gökçe Çiçek İldeş, Elif Ece Kalaoğlu, Belgin Yazıcı, Ali Menteş. Prevalence of dental fluorosis and dental caries in 3 districts of Edirne with different water fluoride levels. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 219-223

Sorumlu Yazar: Şirin Güner Onur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale