Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Travmatik diş yaralanmalarında acil durum yönetimi konusunda ilkokul öğretmenlerinin bilgi düzeyleri ve tutumlarının belirlenmesi ve öğretmenlere verilen öğretici broşürün etkisinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 11-19 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.30922  

Travmatik diş yaralanmalarında acil durum yönetimi konusunda ilkokul öğretmenlerinin bilgi düzeyleri ve tutumlarının belirlenmesi ve öğretmenlere verilen öğretici broşürün etkisinin değerlendirilmesi

İbrahim Şimşek1, Buket Ayna2, Ersin Uysal3
1Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi, Tokat
2Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ad, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyarbakır ilinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinin travmatik diş yaralanmaları (TDY) karşısındaki tutumlarının ve kişisel tecrübelerinin değerlendirilmesi, bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hazırlanan öğretici broşürlerle, öğretmenlere diş yaralanmalarının ardından yapacakları ilk müdahalelerle dişin iyileşme sürecine katkı sağlayabilecekleri bilincinin yerleştirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Diyarbakır il merkezindeki 34 ilkokulda görev yapmakta olan 1224 ilkokul öğretmeni dahil edilmiştir. Katılımcı öğretmenlere dört bölümden oluşan TDY konusunda sorular içeren anket formaları dağıtılıp cevaplamaları istenmiştir. Anket sorularının cevaplanması bittikten sonra öğretmenlerin konu hakkındaki bilgi seviyesini arttırmak amacıyla hazırladığımız öğretici broşürler teslim edilmiş ve iki hafta sonra öğretmenlerin aynı anket sorularını tekrar cevaplamaları sağlanmıştır.
BULGULAR: Öğretmenlere yöneltilen anket sonucunda 1. bölümde katılımcı öğretmenlerin kişisel bilgileri değerlendirilmiştir. Cinsiyetin, yaşın ve meslekte hizmet süresinin bilgi düzeyini etkilediği görülmüştür. Bilgi düzeyinin uygulanan öğretici broşürün etkisi ile her parametrede anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. İkinci bölümde öğretmenlerin TDY karşısındaki tutumları değerlendirilmek istenmiş ve öğretici broşürlerin etkisi ile alınan cevaplarda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kişisel tecrübe ve kendini değerlendirme başlıklı 3. bölümde öğretmenlerin %60’ı daha önce diş yaralanması gördüğünü belirtmiştir ve görülen bu yaralanmaların %36,7’sinin küçük bir kırık olduğu öğrenilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin %48,6’sı TDY sonrası ilk başvuracakları birimi “Diş hastanesi” cevabı ile belirtmişlerdir. TDY’deki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan 4. bölümde ise öğretici broşürlerin etkisi ile tüm vaka değerlendirmelerinde bilgi düzeyinde anlamlı bir artış gözlemlenirken sadece süt dişi avülsiyonuna yönelik yöneltilen soru için anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde elde edilen veriler Diyarbakır’daki ilkokul öğretmenlerinin TDY konusundaki bilgi düzeylerinin hazırlanan broşürler öncesinde yeterli olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte öğretici broşürlerin etkisi ile elde edilen sonuçlar ümit vericidir.

Anahtar Kelimeler: Dental travma, öğretmen, bilgi düzeyi


Determining the level of knowledge and attitudes of elementary school teachers in emergency management of traumatic dental injuries and evaluation of the effect of educational leaflet for teachers

İbrahim Şimşek1, Buket Ayna2, Ersin Uysal3
1Başçiftlik District State Hospital, Tokat
2Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Dicle University, Diyarbakır
3Vocational High Scholl, Department of Technique, Dicle University, Diyarbakır,

INTRODUCTION: Evaluation of the personal experience and attitudes of primary school teachers who served in Diyarbakır at traumatic dental injuries, to measure the level of knowledge, to impose consciousness of contribution to healing process with first-aid at dental injuries to teachers by prepared informative brochures.
METHODS: In our study we included 1224 primary school teachers who are working at 34 schools in Diyarbakır. First of all the purpose of study was told to the participant teachers. After that survey form about traumatic dental injuries distrubited to all of them and wanted to get answer to their survey forms. After finish their survey forms answers, to increase level of knowledge about this subject, the brochures were delievered to teachers and wanted to get answers the same survey forms two weeks later.
RESULTS: At the first part of survey participant teachers answered about their personal informations. Sex, age and time at the service has been shown to affect the level of knowledge. However, the effect of each parameter with applied tutorial leaflet has also been found to be increased in a meaningful way. In the second part the attitudes of teachers traumatic tooth injuries were evaluated and Tutorial on the responses received to the effect of the leaflet was found to be a significant difference. Personal experience and self-evaluation in the third chapter titled of teachers stated that 60% of dental injuries seen before. In response to the question of the type of injury most questionable with a rate of 36.7% “It was a small fracture”. Participant teachers %48,6 will apply for the first unit after a traumatic dental injury "Dental hospital" stated the answer. At the 4th part, In all cases a significant increase in knowledge instructive assessment of the effects observed when leaflets were not observed a significant difference to the questions posed for milk tooth avulsion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data obtained when evaluating the results of the study before prepared brouchers of knowledge on dental trauma primary school teachers in Diyarbakir shows that is not enough. However the results obtained by the effect of the informative brochure are promising.

Keywords: Dental trauma, teacher, knowledge


İbrahim Şimşek, Buket Ayna, Ersin Uysal. Determining the level of knowledge and attitudes of elementary school teachers in emergency management of traumatic dental injuries and evaluation of the effect of educational leaflet for teachers. Yeditepe J Dent. 2017; 13(2): 11-19

Sorumlu Yazar: Buket Ayna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale