Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Dental implantların protetik restorasyon tipleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 17-22 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.27146  

Dental implantların protetik restorasyon tipleri

Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türk toplumundaki farklı dental implant üstü protetik restorasyon sıklığı ve tiplerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda, dijital kayıt sistemi incelenerek retrospektif bir değerlendirme yapıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, dişsiz ve implant uygulanmış bölgeleri, yerine konan eksik diş sayısı ve restorasyon tipi kaydedildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı yöntemler ve Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p< 0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 368 hastaya ait ve 116 hastanın (%31,5) üst çenesine, 179 hastanın (%48,6) alt çenesine ve 73 hastanın (%19,8) hem alt hem üst çenesine yerleştirilen toplam 1143 adet implant dahil edilmiştir. İmplantlar 58 hastada anterior bölgeye (%15,8), 245 hastada posterior bölgeye (%66,6) ve 65 hastada hem anterior hem de posterior bölgeye (%17,7) yerleştirilmiştir. 209 hastanın (%56,8) tek üyeli sabit protez (S-FPDs), 83 hastanın (%22,6) çok üyeli sabit protez (M-FPDs), 44 hastanın (%12) hem S-FPDs hem de M-FPDs ile tedavi edildiği gözlenmiştir. 32 hastada (%8,7) overdenture protez varlığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dental implantlarla tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunda protetik restorasyon tipi olarak tek üyeli sabit protez tercih edilmiştir. İmplant kullanılarak en sık tedavi edilen alanlar alt çene ve posterior bölgelerdir.

Anahtar Kelimeler: implant, protetik, restorasyon tipi, sıklık


Prosthetic restoration types of dental implants

Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to evalute the prevalence of different prosthetic restoration types of dental implants in a Turkish subpopulation.
METHODS: A retrospective evaluation was conducted by examining the digital patient record system of the faculty. Age, gender, edentulism, implant sites, replaced tooth numbers and restoration types were recorded. Descriptive statistical methods and Chi-square test were used to analyze data. An alpha level of 0.05 was used for all statistical analyses.
RESULTS: There were 368 patients with 1143 implants which were placed to maxilla in 116 patients (31.5%), mandible in 179 patients (48.6%), and maxilla and mandible in 73 patients (19.8%). They were in anterior region in 58 patients (15.8%), posterior region in 245 patients (66.6%), and anterior and posterior region in 65 patients (17.7%). Two hundred and nine patients (56.8%) had single-unit fixed partial dentures (S-FPDs), 83 patients (22.6%) had multi-unit fixed partial dentures (M-FPDs), 44 patients (12%) had both S-FPDs and M-FPDs, and 32 patients (8.7%) had overdentures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The great majority of patients treated with dental implants had S-FPDs. Only 8% of patients had overdentures. The most implant treated sites were mandible and posterior regions.

Keywords: implant, prosthetic, restoration types, prevalence.


Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu. Prosthetic restoration types of dental implants. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 17-22

Sorumlu Yazar: Zeynep Özkurt Kayahan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale