Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Periodontoloji anabilim dalı öğrenci kliniğinde 2012-2014 yıllarında tedavi edilen hastaların periodontal ve sistemik durumları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 55-62 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.25733  

Periodontoloji anabilim dalı öğrenci kliniğinde 2012-2014 yıllarında tedavi edilen hastaların periodontal ve sistemik durumları

Sinem Demir Kodalak, Hafize Öztürk Özener, Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu kesitsel retrospektif çalışmada, 2012 ila 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğrenci kliniğinde başlangıç periodontal tedavileri yapılan hastaların periodontal ve sistemik durumları ile kişisel alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen 4050 bireyin hasta kartlarındaki demografik, sistemik ve dental anamnez bilgilerinden yararlanıldı; anamnez, kişisel alışkanlıklar (sigara kullanımı, diş fırçalama), hastaların radyografik ve klinik muayeneleri sonucunda teşhis edilen periodontal hastalık durumları belirlendi. Cinsiyetlerine (kadın, erkek) ve periodontal hastalık durumlarına (gingivitis, kronik periodontitis, agresif periodontitis) göre oluşturulan gruplar, sigara kullanımı, diş fırçalama alışkanlığı, plak indeks, gingival indeks, sondalama derinliği gibi periodontal klinik parametreler, diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalığı açısından karşılaştırıldı. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15.0 paket programı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 40.84±14.05 populasyonun %56.5’i kadın ve %44.5’i erkeklerden oluşuyordu. Diş fırçalama sıklığı kadın hastalarda daha fazla iken (p<0.05), erkek hastalarda sigara kullanımı ve tüm periodontal klinik parametrelerin daha yüksek olduğu (p<0.05) ancak periodontal hastalık, diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları bakımından cinsiyetler arasında fark görülmediği (p>0.05) tespit edildi. Periodontal hastalık gruplarında cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, periodontal klinik parametreler, diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toplam 4050 bireye ait klinik ve demografik verilerin analizi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, sistemik hastalık ve durumlar ile kişisel alışkanlıkların periodontal sağlığa olan etkisi ve özellikle diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile periodontitisin ilişkisi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, hipertansiyon, periodontal hastalıklar, sigara içme.


Periodontal and systemic health conditions of the patients treated in the student clinic of department of periodontology betweeen the years 2012-2014

Sinem Demir Kodalak, Hafize Öztürk Özener, Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this retrospective cross-sectional epidemiologic study, it is aimed to assess systemic and periodontal health condition and individual habits of patients treated by undergraduate students in the clinic of Periodontology Department of the Faculty of Dentistry, Marmara University between years 2012-2014.
METHODS: Systemic and dental records were collected from 4050 subjects along with their individual habits and diagnosis of periodontal disease. The patients were divided into groups according to gender (female, male) and periodontal disease condition (gingivitis, chronic periodontitis, aggressive periodontitis), and intergroup comprasions were carried out for smoking and tooth-brushing habits, periodontal clinical parameters (plaque index, gingival index and probing depth) and systemic diseases including diabetes mellitus, hypertension and cardiovascular disease. Statistical analyses were performed using SPSS 15.0 program.
RESULTS: Mean age of the study population (56.5% female, 44.5% male) was 40.84±14.05 years. While tooth-brushing habit was better in females (p<0.05), smoking and periodontal clinical parameters were higher in males (p<0.05). No significant differences were observed between females and males regarding periodontal disease, diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular disease. There were statistically significant differences in gender, age, smoking, periodontal clinical parameters, diabetes mellitus, hypertension and cardiovascular disease among different periodontal disease groups (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Analysis of records of 4050 individuals revealed that systemic diseases and conditions may effect periodontal health, and interactions between periodontitis and systemic diseases, particularly diabetes mellitus, hypertension, cardiovascular disease are evident.

Keywords: Diabetes mellitus, hypertension, periodontal diseases, smoking.


Sinem Demir Kodalak, Hafize Öztürk Özener, Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru. Periodontal and systemic health conditions of the patients treated in the student clinic of department of periodontology betweeen the years 2012-2014. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 55-62

Sorumlu Yazar: Hafize Öztürk Özener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale