Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
WaveOne Gold Sisteminin Farklı Rehber Yol Varlığı ve Yokluğundaki Şekillendirme Etkinliğinin S Şeklinde Yapay Kanallar Üzerinde Karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 25-30 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.22438  

WaveOne Gold Sisteminin Farklı Rehber Yol Varlığı ve Yokluğundaki Şekillendirme Etkinliğinin S Şeklinde Yapay Kanallar Üzerinde Karşılaştırılması

Ayca Yilmaz
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rotasyon ve resiprokasyon hareketleriyle çalışan rehber aletler varlığı ve yokluğunda WaveOne Gold sisteminin şekillendirme etkinliğinin S şeklindeki yapay kanallar üzerinde karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 45 adet S-kanallı, 0.02 koniklik açılı, ISO 15 rezin blok kullanılmıştır. Bloklar numaralandırılmış, yapay kanallar siyah mürekkeple boyanmıştır. Şekillendirme öncesi bloklar taranarak görüntüler kaydedilmiştir. Bloklar şekillendirme yöntemine göre 3 gruba ayrılmıştır (n=15), Grup A: WaveOne Gold (Primary, 25/.07), Grup B: ProGlider-WaveOne Gold ve Grup C: WaveOne Gold Glider-WaveOne Gold. Bütün bloklar şekillendirme sonrası kırmızı mürekkep ile boyanmış ve tekrar taranarak görüntüler kaydedilmiştir. Yapay kanalların işlem öncesi ve sonrası görüntüleri imaj analiz programı yardımıyla çakıştırılmıştır. Kanalların iç ve dış bölgesinden kaldırılan rezin miktaları çakıştırılan görüntüler üzerinden belirlenen 12 noktadan bilgisayar programı yardımıyla ölçülmüş, grupların şekillendirme etkinlikleri kanal transportasyonu ve merkezleme oranları açısından karşılaştırılmıştır. Veriler Shapiro-Wilk normallik testi, Kruskal Wallis ve Dunn’un çoklu karşılaştırma testi kullanılarak istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Karşılaştırılan kriterler açısından düz kuronal ve birinci eğim bölgesinde gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p˃0,05). Apikal eğim bölgesinde ise A grubunun transportasyon değerleri B ve C grubundan istatistiki olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0,002, p=0,011). Merkezleme değerleri karşılaştırıldığında, C grubunun apikkal eğim bölgesindeki merkezleme değerleri A ve B grubunun değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0,001, p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın koşulları altında değerlendirildiğinde, WaneOne Gold sistemiyle S kanalların şekillendirilmesinde öncelikle resiprokasyon yapan WaveOne Gold Glider ile giriş yolu oluşturulduğunda apikal bölgede daha merkezi bir şekillendirme elde edilmektedir. Wave One Gold sistemi öncesi rehber yol oluşturmak apikal bölgedeki transportasyon miktarını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: merkezleme oranı, nikel titanyum, rehber yol, resiprokasyon, transportasyon


Comparison of the shaping ability of WaveOne Gold system with or without different glide path techniques in simulated curved S-shaped root canals

Ayca Yilmaz
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to compare the shaping ability of WaveOne Gold instruments with or without diffferent glide path preparation in simulated curved S-shaped canals.
METHODS: Forty five 0.02 taper, ISO 15 resin endo training S-blocks were studied. The simulated canals were dyed using black ink. Blocks were scanned and preinstrumentation images were reccorded. The blocks were divided into 3 groups (n=15) according to the instrumentation protocole as, Group A: WaveOne Gold (Primary, 25/.07), Group B: ProGlider-WaveOne Gold and Group C: WaveOne Gold Glider-WaveOne Gold. All canals were then dyed again using red ink and scanned. Pre- and post-operative images were superimposed and evaluated at 12 defined points. The efficacy of the systems was compared based on the amount of canal transportation and centering ability. Data were statistically analyzed using the Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis and Dunn’s tests.
RESULTS: The transportation values at the apical curvature zone was statistically significantly higher for Group A than Groups B anc C (p=0.002, p=0.011). Group C had significantly greater centering ability at the apical curvature zone (p=0.001, p=0.001). No statistically significant difference in the amount of transportation and centering ratio at the coronal straight and first curvature zones for the groups (p˃0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of this study, the glide path preparation using the reciprocating WaveOne Gold Glider improved the centering ability of WaveOne Gold system and the creation of a glide path yielded better results of canal transportation than using WaveOne Gold alone at the apical curvature zone of S-shaped canals.

Keywords: canal transportation, centering ability, glide path, nickel-titanium, reciprocation


Ayca Yilmaz. Comparison of the shaping ability of WaveOne Gold system with or without different glide path techniques in simulated curved S-shaped root canals. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Ayca Yilmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale