Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Erişkin hastalarda ağrı ile başa çıkma yöntemi tercihinin demografik faktörler, ağrı düzeyi ve dental anksiyete ile ilişkilerin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 57-63 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.21939  

Erişkin hastalarda ağrı ile başa çıkma yöntemi tercihinin demografik faktörler, ağrı düzeyi ve dental anksiyete ile ilişkilerin değerlendirilmesi

Kaan Hamurcu1, Sercan Küçükkurt2, Mehmet Barış Şimşek1
1Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada erişkin hastaların ağrı ile başa çıkma yöntemi tercihin üzerine demografik faktörlerin, ağrı düzeyinin, dental anksiyetenin etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Rastgele seçilen 150 erişkin hastadan, beş parçadan oluşan bir anketi doldurması istenmiştir. Birinci bölüm demografik özellikleri ve hasta öyküsünü kapsamaktadır; ikinci bölüm orofasiyal ağrı ile ilgili detayları kapsar; üçüncü bölüm ağrı tespiti için görsel analog skala (VAS)’da oluşmaktadır; dördüncü bölüm Modifiye Dental Anksiyete Ölçeği (MDAS); beşinci bölüm ise hastanın ağrı ile baş etme yöntemlerini değerlendirmek için COPE envanteri içermektedir. Anket verileri, t-testi veya Mann-Whitney U-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Tablo analizleri için ki-kare testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Başa çıkma yöntemlerinin cinsiyet, medeni durum, kaygı ve ağrı düzeylerine göre farklılaştığı ortaya konmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına göre sırasıyla en sık kullanılan başa çıkma yöntemleri " Yararlı sosyal destek kullanımı" (3,0739), " Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme" (3,0706) ve "Aktif Başa Çıkma" (3,0556) yöntemleridir. Kadınlarda "Zihinsel boş verme" (t: 2,3039, p <0,05) ve "Duygusal sosyal destek kullanılması" (t: 2,3657, p <0,05), erkekler için ise "Madde kullanımı" (t: 2,2170, p<0.05) anlamlı olarak daha yüksekttir. Anksiyete düzeyleri kadınlarda (K: 14,48 – E: 11,43, t: 4,041, p<0,05) ve şiddetli ağrılı hastalarda daha yüksek bulunurken; anksiyete düzeyleri ile diğer değerlendirilen faktörler arasında bir korelasyon bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağrı algılaması ve dişhekimleri kaygısı çok faktöre bağlı bir problemdir. Birçok iç ve dış faktör, dental anksiyete ve bireyin ağrı ile başa çıkma yöntemleri tercihini etkileyebilir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ağrı ile başa çıkma yöntemleri, cinsiyet, yaş, medeni hal, kaygı düzeyi, ağrı konumu, şiddeti ve süresi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı Algılama, Dental Anksiyete, Demografi, Uyum, Psikolojik Faktörler


Evaluation of the relationships among demographic factors, pain levels, dental anxiety and coping methods in adult dental patients

Kaan Hamurcu1, Sercan Küçükkurt2, Mehmet Barış Şimşek1
1Gazi University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Ankara
2Istanbul Aydın University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul – Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the relationships among demographic factors, pain levels, dental anxiety, coping methods, and pain perception in adult patients.
METHODS: A total of 150 randomly selected adult patients completed a survey, which was divided into five parts. The first part covered demographic features and patient history; the second part covered details regarding orofacial pain; the third part included the visual analogue scale (VAS) for pain determination; the fourth part included the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS); and the fifth part included the COPE inventory to evaluate patient coping methods. The survey data were analyzed using t-tests or Mann– Whitney U-tests and one-way analysis of variance (ANOVA), as appropriate. Chi-square tests were used for table analyses.
RESULTS: The results revealed that coping methods differed according to gender, marital status, anxiety, and pain levels. According to results of our study, “Use of Instrumental Social Support” (3.0739), “Positive reinterpretation and growth” (3.0706) and “Active Coping” (3.0556) methods are most commonly used coping methods, respectively. While “mental disengagement” (t: 2.3039, p<0.05) and “use of emotional social support” (t: 2.3657, p<0.05) were higher for women, “drug use” (t: 2.2170, p<0.05) was higher for men. Anxiety levels were higher in women (W: 14.48 – M: 11.43, t: 4.041, p<0.05) and patients with severe pain; there were no correlations between anxiety levels and any of the other assessed factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pain perception and dental anxiety are multi- factorial problems. Several internal and external factors can affect an individual’s strategies to cope with dental anxiety and pain. According to the results of this study, the methods of coping with pain are influenced by several factors such as gender, age, marital status, anxiety level, as well as pain location, severity, and duration.

Keywords: Pain Perception, Dental Anxiety, Demography, Adaptation, Psychological Factors


Kaan Hamurcu, Sercan Küçükkurt, Mehmet Barış Şimşek. Evaluation of the relationships among demographic factors, pain levels, dental anxiety and coping methods in adult dental patients. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 57-63

Sorumlu Yazar: Kaan Hamurcu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale