Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Peri-implant Mukozitisin Tedavisinde Mekanik Yaklaşıma İlave Klorheksidin İrrigasyonunun Klinik Etkinliği: Pilot Çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 43-48 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.15807  

Peri-implant Mukozitisin Tedavisinde Mekanik Yaklaşıma İlave Klorheksidin İrrigasyonunun Klinik Etkinliği: Pilot Çalışma

Volkan Eren1, Hatice Selin Yıldırım1, Bahar Kuru2, Leyla Kuru1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu pilot çalışmada, peri-implant mukozitisin mekanik tedavisine ilave olarak antienfektif tedavi yaklaşımı prensibi dahilinde klorheksidin içeren solüsyon ile cep irrigasyonu uygulamasının klinik olarak değerlendirilmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya en az bir yıldır fonksiyonda olan en az bir dental implantına peri-implant mukozitis teşhisi konmuş 20 hasta dahil edildi. Hastalar her grupta 10 hasta olacak şekilde rastgele 2 gruba ayrıldı; bir gruba yalnızca mekanik periodontal tedavi uygulanırken diğer gruba mekanik tedaviye ilave olarak peri-implant oluğun klorheksidin solüsyon (%0,2) ile irrigasyonu gerçekleştirildi. Başlangıçta, 1. ve 3. aylarda doğal diş bölgelerinde plak indeks, gingival indeks, sondalama derinliği (SD) ve sondalamada kanama (SK); implant bölgelerinde ise modifiye plak indeks, modifiye sulkus kanama indeksi, SD, SK ölçüldü. İmplant bölgelerinden kağıt şeritler yardımıyla peri-implant oluk sıvısı (PİOS) toplandı ve Periotron ile hacimleri belirlendi.
BULGULAR: Her iki grupta da diş ve implant bölgelerine ait klinik parametrelerin 1. ve 3. aylarda istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdiği tespit edildi (p<0,001). İki grup arasında klinik parametrelerde fark bulunmadı (p>0,05). Her iki grupta da PİOS hacminde 1. ve 3. aylarda istatistiksel anlamlı azalma saptandı (p<0,001), ancak gruplar arasında herhangi bir fark tespit edilmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Peri-implant mukozitisin tedavisinde uygulanan mekanik tedavi ve mekanik tedaviye ilave klorheksidin irrigasyonu yaklaşımlarının klinik parametreler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ancak birbirine üstünlüğünün bulunmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diş implantı, peri-implant mukozitis, anti-enfektif ajanlar, klorheksidin glukonat


Clinical Efficacy of Adjunctive Chlorhexidine Irrigation to Mechanical Approach in the Treatment of Peri-implant Mucositis: A Pilot Study

Volkan Eren1, Hatice Selin Yıldırım1, Bahar Kuru2, Leyla Kuru1
1Department of Periodontology, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Yeditepe University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this pilot study was to evaluate the clinical efficacy of adjunctive chlorhexidine solution irrigation to mechanical treatment of peri-implant mucositis in accordance with the principle of anti-infective treatment.
METHODS: Twenty patients with at least 1 dental implant, that has been functioning for at least 1 year and diagnosed with peri-implant mucositis were included to the study. Patients were randomly divided into 2 groups with 10 patients in each group; one group received only mechanical periodontal treatment, while the other was irrigated with chlorhexidine solution (0.2%) in addition to mechanical treatment. Plaque index, gingival index, probing depth (PD) and bleeding on probing (BOP) were measured from tooth sites; modified plaque index, modified sulcus bleeding index, PD, BOP were recorded from implant sites at baseline, 1st and 3rd months after treatment. Peri-implant crevicular fluid (PICF) was collected from the implant sites with paper strips at baseline, first and third months after treatment. PICF volumes were determined with Periotron.
RESULTS: The clinical parameters of the tooth and implant sites in both groups showed significant reductions at 1st and 3rd months (p<0.001) without anydifference between the groups (p>0.05). PICF volume decreased significantly in both groups at 1st and 3rd months (p<0.001), however, no difference was found between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that mechanical treatment and chlorhexidine irrigation adjunct to mechanical treatment have positive effects on clinical parameters in the treatment of peri-implant mucositis but none of them is superior to another.

Keywords: Dental implant, mucositis, anti-infective agents, chlorhexidine gluconate


Volkan Eren, Hatice Selin Yıldırım, Bahar Kuru, Leyla Kuru. Clinical Efficacy of Adjunctive Chlorhexidine Irrigation to Mechanical Approach in the Treatment of Peri-implant Mucositis: A Pilot Study. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Hatice Selin Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale