Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Bir dentin hassasiyet gidericinin kök dentininde makaslama bağlanma dayanımına etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 77-81 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.06977  

Bir dentin hassasiyet gidericinin kök dentininde makaslama bağlanma dayanımına etkisi

Zümrüt Ceren Özduman1, Begüm Berkmen2, Duygu Tuncer3, Neslihan Arhun2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Gluma hassasiyet gidericinin mikrohibrit kompozit ve dişeti rengindeki kompozitin bağlanma dayanımına etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 30 adet anonimize insan premolar dişin mezial ve distal yüzeyleri kök dentin yüzeyini açığa çıkaracak ve standart smear tabakası oluşturulacak şekilde aşındırılmıştır (N=60). Dişlerin mezial veya distal yüzeylerinden birine hassasiyet giderici ajan uygulanmıştır (Gluma Desensitizer). Dişler distile su içinde 7 gün boyunca 37oC’de bekletilmiştir. Örnekler uygulanacak restoratif materyale göre 2 deneysel gruba ayrılmıştır: (1) Mikrohibrit kompozit (3M ESPE Z250) (2) Dişeti renginde kompozit (ENA Hri Tender Pink) (n=15). Tüm restoratif materyaller self-etch adeziv (Clearfil SE Bond) uygulaması sonrası üreticinin talimatlarına uygun şekilde yerleştirilmiştir. Dişler %100 nemli ortamda 24 saat boyunca bekletilmiştir. Örnekler makaslama bağlanma dayanımı ölçümleri için piston başlık hızı 1mm/dk olarak ayarlanmış bir Universal Test Cihazına yerleştirilmiştir. Restoratif materyalin kırılma anındaki değerler kaydedilmiştir. Kırılma anında uygulanan kuvvet bağlanma alanına bölünerek bağlanma dayanımı MPa cinsinden ifade edilmiştir. Başarısızlığa uğramış örneklerin başarısızlık tipi stereomikroskop ile x15 büyütme altında belirlenmiştir. Veriler parametrik olmayan Kruskal Wallis testi ile %5’lik anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hassasiyet giderici uygulanmış gruplar uygulanmamış gruplar ile benzer bağlanma dayanımı göstermişlerdir (p>0,05). Restoratif materyallerin bağlanma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05). Hassasiyet giderici uygulanmış ve Z250 bağlanmış grup dışında tüm gruplarda baskın olan başarısızlık tipi adeziv başarısızlıktır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dişeti rengindeki kompozit ve Z250’nin bağlanma dayanımı dentin hassasiyet giderici uygulamasından etkilenmemektedir.

Anahtar Kelimeler: kesme bağlanma kuvveti, dentin hassasiyeti, dişeti renginde kompozit


Effect of a dentin desensitizer on shear bond strength of composite to root dentin

Zümrüt Ceren Özduman1, Begüm Berkmen2, Duygu Tuncer3, Neslihan Arhun2
1Bezmialem Vakif University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, İstanbul, Turkey
2Başkent University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Ankara, Turkey
3Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Aim of this study is to evaluate the effect of Gluma desensitizer on shear bond strength of microhybrid composite and gum colored composite to root dentin.
METHODS: 30 anonymized human premolar teeth’s mesial and distal surfaces were ground flat to expose root dentin surfaces with standard smear layer (N=60). Either mesial or distal surfaces of the teeth were treated by dentin desensitizer (Gluma Desensitizer). The teeth were kept in deionized water for 7 days at 37oC. The specimens were divided into 2 experimental groups according to restorative materials: (1) A microhybrid composite (3M ESPE Z250) (2) A gum colored composite (ENA Hri Tender Pink) (n=15). All the restorative materials were applied according to the manufacturer’s directions after a self-etch adhesive system application (Clearfil SE Bond). The specimens were stored in 100% humidity for 24 hours. The specimens were placed on a Universal Shear Bond Testing Machine at a cross head speed of 1 mm/min. The values were recorded at the time of failure of restorative material. The bond strength values for shear forces were reported in MPa and derived by dividing the imposed force at the time of fracture by the bonded area. The failed samples were examined under a streomicroscope at X15 magnification to determine the mode of failure. The data were statistically evaluated by nonparametric Kruskal Wallis Test at 5% significance level.
RESULTS: The dentin desensitizer treated group showed statistically similar bond strength values with the no pre-treatment group (p>0.05). There is no statistically significant difference between the bond strength values of restorative materials (p>0.05). The predominant mode of failure was adhesive type for all groups except dentin desensitizer treated Z250 group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Shear bond strength of gum colored composite and Z250 was not affected by dentin desensitizer treatment

Keywords: shear bond strength, dentin hypersensitivity, gum colored composite


Zümrüt Ceren Özduman, Begüm Berkmen, Duygu Tuncer, Neslihan Arhun. Effect of a dentin desensitizer on shear bond strength of composite to root dentin. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 77-81

Sorumlu Yazar: Zümrüt Ceren Özduman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale